Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια

Καθαρισμός

1. Ιστορικό Αρχείο Χαροκοπείου Σχολής

Αρχείο 29
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές, 12 υποσειρές και 91 φακέλους οι οποίοι περιλαμβάνουν Βιβλία, Φακέλους Λυτά έγγραφα και Οπτικοακουστικό υλικό

2. ΦΕΚ / Νομοθεσίες - Καταστατικά - Αποφάσεις

Υποσειρά 935
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1991
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 23 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με τα ΦΕΚ, τις νομοθεσίες και τα καταστατικά που αφορούν στο Διδασκαλείο και τη ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1911-91
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 23 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα και περιλαμβάνει συγκεκριμένα: ΦΕΚ Νομοθεσίας που αφορούν στην ίδρυση και στη λειτουργία της Σχολής καθώς και σε διοικητικά θέματα, Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών και αποφάσεις Δ.Σ. της ΧΑΣΟΟ, Διαθήκες και αντίγραφα διαθηκών της Ευανθίας Χαροκόπου Πετρούτση, καταστατικά λειτουργίας της Σχολής, την ιδιόγραφο διαθήκη και κωδίκελλο του Παναγή Α. Χαροκόπου, αντίγραφα επιστολών προς τον Παναγή Α. Χαροκόπο και ένα βιβλίο σχετικά με την Αναδιοργάνωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικιακής Οικονομίας του 1970

3. Πρωτόκολλα

Υποσειρά 934
Χρονική κάλυψη:
1973 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με την τήρηση πρωτοκόλλου του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1973-94
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα που αφορούν στην τήρηση πρωτοκόλλου του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ. Περιλαμβάνει το πρωτόκολλο αλληλογραφίας της ΧΑΣΟΟ, το πρωτόκολλο κλεισίματος βιβλίων του Ε.Σ.Τ., το πρωτόκολλο χορήγησης τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων για τα έτη 1973-76, το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αρχείων και το πρωτόκολλο της Γραμματείας για τα έτη 1967-73

4. Βιβλία και φάκελοι πράξεων

Υποσειρά 933
Χρονική κάλυψη:
1965 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 10 βιβλία, φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με την τήρηση πρακτικών του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1965-94
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 10 βιβλία και φακέλους που αφορούν στην τήρηση πρακτικών του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ. Περιλαμβάνει βιβλία Πράξεων του Δ.Σ. της ΧΑΣΟΟ, του Ε.Σ.Τ., του Συμβουλίου Σπουδαστικών Θεμάτων, Πράξεις για τη μεταβολή προϋπολογισμών καθώς και πρακτικά διαγωνισμών για προμήθειες

5. Διαχειριστικά - Συμβάσεις

Υποσειρά 936
Χρονική κάλυψη:
1967 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 12 φακέλους και λυτά έγγραφα σχετικά με διαχειριστικά θέματα και με συμβάσεις του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1975-94
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 12 φακέλους και λυτά έγγραφα και περιλαμβάνει συγκεκριμένα: Στοιχεία διαγωνισμών, διάφορα διαχειριστικά έγγραφα, στοιχεία για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, υποδείγματα συμβάσεων, συμβάσεις εργολαβίας

7. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ /Α/256/1930

Φάκελος 1061
Χρονική κάλυψη:
1930
Περιγραφή / Μέγεθος:
20 σ.

8. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ /Α/53/1914

Φάκελος 1058
Χρονική κάλυψη:
1914
Περιγραφή / Μέγεθος:
2 σ.

9. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, ΦΕΚ 146/ΤΑ΄/18 Αυγούστου 1921, και ά. ΦΕΚ

Φάκελος 1057
Χρονική κάλυψη:
1921
Περιγραφή / Μέγεθος:
22 σ.

10. Διαθήκες - Καταστατικό λειτουργίας της Σχολής - αντίγραφα

Φάκελος 1053
Χρονική κάλυψη:
1911
Περιγραφή / Μέγεθος:
36 σ.

11. Ιδιόγραφος διαθήκη και κωδίκελλος Παναγή Α. Χαροκόπου

Φάκελος 1055
Χρονική κάλυψη:
1914
Περιγραφή / Μέγεθος:
33 σ.

12. Καταστατικό λειτουργίας της Σχολής

Φάκελος 1046
Χρονική κάλυψη:
1914
Περιγραφή / Μέγεθος:
36 σ.

13. Καταστατικό της εν Καλλιθέα Χαροκόπου Σχολής

Φάκελος 1051
Χρονική κάλυψη:
1914
Περιγραφή / Μέγεθος:
17 σ.

14. Διδασκαλείο / ΧΑΣΟΟ

Σειρά 922
Χρονική κάλυψη:
1911 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η σειρά αποτελείται από 5 Υποσειρές σχετικές με το Διδασκαλείο και της ΧΑΣΟΟ
Παρουσίαση περιεχομένου:
Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποσειρές: α. Μαθητολόγια / Βαθμολόγια, β. Γενικοί έλεγχοι, γ. Ειδικοί έλεγχοι, δ. Λοιπά έγγραφα, ε. Διδακτικά βιβλία

15. Μαθητολόγια / Βαθμολόγια

Υποσειρά 927
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1991
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 5 μαθητολόγια και 4 βαθμολόγια με μητρώα σπουδαστών για τα έτη 1929-1991
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 5 μαθητολόγια και 4 βιβλία Αριθμού Μητρώου Σπουδαστή, τα οποία περιέχουν σελίδες καταγραφής των φοιτητών της Χαροκοπείου Ανωτέρας Οικοκυρικής Σχολής, Διδασκαλέιου Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως και συμπεριλαμβάνει: α.α., ονοματεπώνυμο μαθητού, τόπος γέννησης (αναγράφεται και το θρήσκευμα για τους ετερόδοξους), ηλικία, επάγγελμα πατρός, ημερομηνία εγγραφής, τάξη στην οποία ενεγράφη, αριθμός μαθητών εκάστης τάξεως, τίτλος εγγραφής, όνομα κηδεμόνα, υπογραφή και διεύθυνση κηδεμόνα, παρατηρήσεις

16. Λοιπά έγγραφα

Υποσειρά 930
Χρονική κάλυψη:
1931 - 1994
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 13 βιβλία σχετικά με σπουδαστικά και φοιτητικά θέματα του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1931-1994
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται συνολικά από 14 βιβλία σχετικά με σπουδαστικά και φοιτητικά θέματα του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ. Περιέχει: Βιβλίο αποφοίτων, Βιβλίο κατατακτήριων εξετάσεων, Βιβλίο υποχρεωτικών εργασιών των σπουδαστών-στριών, Ευρετήριο σπουδαστών, Ειδικό μητρώο - Βιβλίο ισοτιμίας πτυχίου, Βιβλίον Πτυχιούχων Διδασκαλείου Οικοκυρικής Εκπαιδεύσεως και 7 Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών των σπουδαστών του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ

17. Γενικοί έλεγχοι

Υποσειρά 928
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1983
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 6 βιβλία Γενικών Ελέγχων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1929-1983
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 6 βιβλία γενικών ελέγχων των ετήσιων αποτελεσμάτων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ, όπου καταγράφονται κατά στήλες: ο α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο εγγεγραμμένων μαθητών, πατρίδα, έτος γεννήσεως, αριθμός μητρώου, διαγωγή, επάγγελμα πατρός, σύνολον απουσιών, ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος, γενικό ετήσιο μέσο όρο, παρατηρήσεις

18. Ειδικοί έλεγχοι

Υποσειρά 929
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1983
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 6 βιβλία Ειδικών Ελέγχων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ για τα έτη 1929-1983
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 6 βιβλία ειδικών ελέγχων του Διδασκαλείου και της ΧΑΣΟΟ, όπου καταγράφονται ο α.α., αριθμός μαθητολογίου, ονοματεπώνυμο μαθητού, βαθμολογία, παρατηρήσεις

19. Διδακτικά βιβλία

Υποσειρά 931
Χρονική κάλυψη:
1977 - 1992
Περιγραφή / Μέγεθος:
Η υποσειρά αποτελείται από 1 φάκελο σχετικά με στοιχεία χορηγουμένων βιβλίων στους σπουδαστές ΧΑΣΟΟ
Παρουσίαση περιεχομένου:
Αποτελείται από 1 φάκελο σχετικά με στοιχεία χορηγούμενων βιβλίων στους σπουδαστές της ΧΑΣΟΟ και περιέχει περεταίρω 6 υποφάκελους που αφορούν διάφορες υποθέσεις σχετικά με τα βιβλία

20. Ειδικός έλεγχος Διδασκαλείου από 1929-1952

Φάκελος 960
Χρονική κάλυψη:
1929 - 1952
Περιγραφή / Μέγεθος:
125 σ. + 2 λυτές σ.