Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας των Αθηνών τα τελευταία 6.000 έτη

Διδακτορική Διατριβή 9877 1043 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας των Αθηνών τα τελευταία 6.000 έτη
Συγγραφέας:
Βανδαράκης, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Παυλόπουλος, Κοσμάς
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας των Αθηνών τα τελευταία 6.000 έτη.
Ύστερα από βιβλιογραφική ανασκόπηση επιλέχτηκε η εφαρμογή της κατάλληλης μεθοδολογίας εμπλουτισμένης με την χρήση νέων τεχνολογιών και πολυπαραγωντικής ανάλυσης.
Ειδικότερα, η έρευνα επικεντρώθηκε σε μεθόδους παλαιογεωγραφικής αναπαράστασης της περιοχής μελέτης προκειμένου να δοθεί μια εικόνα της κατάστασης της περιοχής τελευταία 6000 έτη.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός χρησιμοποιήθηκε μεγάλο εύρος δεδομένων κα στοιχείων.
Συλλέχθηκαν γεωλογικά, τοπογραφικά, βυθομετρικά, ιστορικά, γεωτρητικά (227 γεωτρήσεις) και κοκκομετρικά-ιζηματολογικά δεδομένα (P2-P4) για την περιοχή μελέτης.
Από την ανάλυση και αποτύπωση των χωρικών δεδομένων προέκυψε η χαρτογραφική απεικόνιση της περιοχής με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, γεγονός που συνέβαλλε στη δημιουργία ενός ακριβούς τοπογραφικού υποβάθρου που βοήθησε στην αναπαράσταση της παλαιογεωγραφίας της περιοχής.
Τα κοκκομετρικά-ιζηματολογικά δεδομένα των δειγμάτων των γεωτρήσεων P2-P4 αναλύθηκαν μέσω των μεθόδων Passega και ιζηματολογικών δεικτών προκειμένου να προσδιοριστεί το περιβάλλον καθώς και το μέσο απόθεσης των ιζημάτων.
Από την ενδελεχή μελέτη και ανάλυση των δειγμάτων σε συνδυασμό με την στρωματογραφία όλων των γεωτρήσεων που συλλέχθηκαν, έγινε διαχωρισμός και αρχειοθέτηση των 6 λιθοστρωματογραφικών ενοτήτων που προέκυψαν.
Η απεικόνιση των ενοτήτων αυτών σε δισδιάστατα και τρισδιάστατα μοντέλα είχε ως αποτέλεσμα την εξαγωγή συμπερασμάτων για την παλαιογεωγραφία της αντίστοιχης περιόδου.
Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας ερμηνεύτηκαν, συσχετίστηκαν και εμπλουτίστηκαν τόσο με τις ιστορικές πηγές όσο και με τα σύγχρονα δεδομένα της περιοχής της πεδιάδας των Αθηνών.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα παραπάνω παρατηρείται μια λιμνοθαλάσσια περιοχή με μεγάλα πάχη των λιμνοθαλάσσιων αποθέσεων στην παράκτια περιοχή του διδακτορικού, η οποία χώριζε τον Πειραιά από την υπόλοιπη Αθήνα. Η περιοχή αυτή προσχώθηκε κυρίως από ποταμοχειμάρρια ιζήματα καθώς και από την ανθρώπινη παρέμβαση.
Παράλληλα παρατηρήθηκαν έντονες επεμβάσεις και στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, αφού σημειώθηκαν εκτροπές καθώς και επικαλύψεις των κοιτών.
Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της διδακτορικής αυτής διατριβής έδωσαν τη δυνατότητα, της παλαιογεωγραφικής αναπαράστασης μιας τελείως αστικής περιοχής, και συγχρόνως οδήγησαν στην δημιουργία μιας πολύτιμης βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-12
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Παλαιογεωγραφία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Paleogeography - Greece - Attica (Nome) - Athens
Κοκκομετρική ανάλυση
Grain size analysis
Μέθοδος Passega
Passega Method
Γεωλογία, Στρωματογραφική - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Geology, Stratigraphic - Greece - Attica (Nome) - Athens
Περιγραφή:
234 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0