Ο ρόλος των δημογραφικών και ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών των γονέων στη διαμόρφωση του Δείκτη Μάζας Σώματος των παιδιών τους

Πτυχιακή Εργασία 9690 508 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των δημογραφικών και ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών των γονέων στη διαμόρφωση του Δείκτη Μάζας Σώματος των παιδιών τους
Συγγραφέας:
Λαμπρινού, Χριστίνα Πωλίνα, Παναγιώτης
Επιβλέπων καθηγητής:
Μανιός, Ιωάννης
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να μελετηθεί η επίδραση ανθρωπομετρικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών των γονέων στην κατάσταση βάρους και τον ΔΜΣ των παιδιών τους σε ευρωπαϊκό δείγμα παιδιών ηλικίας 10 – 12 ετών.
Μεθοδολογία: Στα πλαίσια της συγχρονικής μελέτης ENERGY μελετήθηκαν 7915 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα περιελάμβανε ανθρωπομετρικές μετρήσεις, ερωτηματολόγια για τα παιδιά και ερωτηματολόγια για τους γονείς. Τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των παιδιών μετρήθηκαν από εκπαιδευμένους ερευνητές ενώ τα ανθρωπομετρικά αλλά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων ήταν αυτοδηλούμενα. Για τη συσχέτιση των κατηγορικών μεταβλητών μεταξύ τους χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος X2, ενώ για τις ποσοτικές η ανάλυση διακύμανσης ANOVA. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε λογιστική παλινδρόμηση για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της κατάστασης βάρους των γονέων και της μεταβολής του ΔΜΣ τους κατά μία μονάδα με την κατάσταση βάρους των παιδιών τους, λαμβάνοντας υπόψη τους δημογραφικούς παράγοντες.
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας στο σύνολο του δείγματος ήταν 22,9% και συγκεκριμένα, 24,9% για τα αγόρια και 21,0% για τα κορίτσια. Από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ισχυρότερη ήταν η επίδραση του εκπαιδευτικού επιπέδου των γονέων στην κατάσταση βάρους των παιδιών τους, με τα παιδιά με δύο γονείς με ≥ 14 έτη εκπαίδευσης να έχουν τις λιγότερες πιθανότητες να είναι υπέρβαρα/παχύσαρκα. Η κατάσταση βάρους των γονέων σχετίστηκε ισχυρά με την ύπαρξη υπέρβαρου – παχυσαρκίας στα παιδιά τους ακόμη και μετά από στάθμιση για συγχητικούς παράγοντες (δημογραφικά χαρακτηριστικά, φύλο, χώρα) και συγκεκριμένα, παιδιά με υπέρβαρους/παχύσαρκους γονείς είχαν 2,174 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι υπέρβαρα/παχύσαρκα (p<0,001). Αντίστοιχα, η μεταβολή του ΔΜΣ των γονέων κατά 1 Kg/m2 αύξανε τον κίνδυνο για υπέρβαρο και παχυσαρκία κατά 1,096 φορές (p<0,001).
Συμπεράσματα: Η κατάσταση βάρους και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κατάστασης βάρους και του ΔΜΣ των παιδιών τους. Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η εκτίμηση των παραπάνω χαρακτηριστικών κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης ή αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας και η συμμετοχή των γονέων σε αυτά.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή παιδιών και εφήβων
Λοιπά Θέματα:
Δείκτης Μάζας Σώματος
Σωματικό βάρος - Παιδιά
Σύσταση σώματος - Παιδιά
Παιδιά - Διατροφή
Περιγραφή:
78 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0