Διαγνωστική αξία του ΜedDietScore στην εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης, σε δείγμα του γενικού πληθυσμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 9391 434 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαγνωστική αξία του ΜedDietScore στην εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης, σε δείγμα του γενικού πληθυσμού
Συγγραφέας:
Γκότσης, Ευθύμιος Β.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ερευνήσαμε την διαγνωστική αξία του MedDietScore στην εξέλιξη της
αθηροσκλήρωσης σε δείγμα του γενικού πληθυσμού.
Μέθοδος: Στην μελέτη, που διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα 12/08 έως 05/09,
συμμετείχαν εθελλοντικά 231 άτομα γενικού πληθυσμού,άνδρες (105) και
γυναίκες (126), > 20 ετών, άνευ καρδιαγγειακού συμβάμματος, από το Κέντρο
Υγείας Βύρωνα και τον Δήμο Ηλιούπολης . Η αξιολόγηση των διατροφικών
συνηθειών έγινε με την χρήση του Med Diet Score (διατροφικός δείκτης που
αξιολογεί τον βαθμό υιοθέτησης της Μεσογειακής Διατροφής (κυμαινόμενος από
0, μηδενική έως 55 μονάδες, άριστη υιοθέτηση). H υπερηχογραφική μέτρηση του
πάχους του έσω - μέσου χιτώνα του ενδοθηλίου των καρωτίδων (Intima Media
Thickening, IMT) διενεργήθηκε από έναν εκπαιδευμένο ερευνητή στο
Εργαστήριο Υπερήχων της Καρδιολογικής Κλινικής του 401 ΓΣΝΑ. Επίσης
καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, σωματική δραστηριότητα, κάπνισμα,
κλινικό ιστορικό, εργαστηριακά δεδομένα και ανθρωπομετρικά στοιχεία σε όλους
τους συμμετέχοντες.
Αποτελέσματα: Σε όλο το δείγμα, MedDietScore® < 37 οδηγεί σε 80,6%
ευαισθησία και 21% ειδικότητα για διάγνωση δεξιάς παθολογικής καρωτίδας (>1
mm), p=0,33 .
Στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα ευρέθησαν στις γυναίκες ανεξ.ηλικίας, με
88,2% ευαισθησία & 24,8% ειδικότητα (AUC=0,69,p=0,01) και στις γυναίκες >60
ετών 84,6% και 28,2% ευαισθησία και ειδικότητα αντίστοιχα(AUC=0,74,p=0,01),
τέλος τα άτομα με ΒΜΙ ≤ 25 είχαν 81,8% ευαισθησία και 21,7%
ειδικότητα(AUC=0,77,p=0,04), για διάγνωση δεξιάς παθολογικής καρωτίδας(>1
mm).Ενώ για την ηλικιακή ομάδα <45 ετών σε όλες τις κατηγορίες και τις νόσους
οι Καμπύλες Λειτουργικών Χαρακτηριστικών είτε είχαν AUC<0,5 είται ήταν μη
αποδεκτές.
Συμπεράσματα: Το MedDietScore® δύναται να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό
εργαλείο αθηρομάτωσης με βέλτιστο διαχωριστικό σημείο το σκορ 36,5
σχετιζόμενο με το υπερηχογραφικά μετρηθέν, αυξημένο πάχος δεξιάς καρωτίδας
(ΙΜΤ>1mm).
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-06-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ασθένειες του κυκλοφορικού (Καρδιαγγειακού) συστήματος
Λοιπά Θέματα:
Ασθένειες της στεφανιαίας - Διαιτολογικές απόψεις
Μεσογειακή δίαιτα
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Αρτηριοσκλήρωση
Περιγραφή:
140 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0