Η κοινωνική πολιτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης: η περίπτωση του Δήμου Κερατσινίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 8564 374 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κοινωνική πολιτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης: η περίπτωση του Δήμου Κερατσινίου
Συγγραφέας:
Γενναδοπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Στόχο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του πλαισίου του ρόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής. Εξετάζεται ο βαθμός, το είδος των παρεμβάσεων και τα μέσα στήριξης και υλοποίησης των δράσεων στον κοινωνικό τομέα από τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Για την όσο το δυνατόν πληρέστερη οριοθέτηση των κοινωνικών πολιτικών της αυτοδιοίκησης, διερευνάται το φάσμα των κοινωνικών παρεμβάσεων του Δήμου Κερατσινίου.
Η ανάλυση της κοινωνικής σύνθεσης του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Κερατσινίου, κατέδειξε πως αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα περιοχής αστικού τριτογενούς χαρακτήρα. Ακόμη, τα συνδυαστικά συμπεράσματα που διεξήχθησαν από την έρευνα στις κοινωνικές δομές του Δήμου και από τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου, έδειξαν πως ο Δήμος αξιοποιεί τις δυνατότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής και πως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κοινωνικών παρεμβάσεων.
Καθώς κύριος άξονας της αποτελεσματικότητας των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών είναι η ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων δημοτών, διεξήχθη σχετική δειγματοληπτική έρευνα. Σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, απάντησαν 207 χρήστες των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου για παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση τους. Τα αποτελέσματα επεξεργάσθηκαν με χρήση στατιστικού πακέτου και βρέθηκε ότι οι δημότες που χρησιμοποιούν τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κερατσινίου έχουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης.
Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 προέκυψε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του βαθμού της ικανοποίησης των δημοτών και των παραγόντων που αφορούν στην οργάνωση και στο προσωπικό των κοινωνικών δομών. Στο πλαίσιο της πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης, επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν το συνολικό βαθμό ικανοποίησης και την αξιολόγηση των χρηστών για την αμεροληψία των υπηρεσιών. Η σχέση αυτή αποδόθηκε μέσω δύο υποδειγμάτων Λογιστικής Παλινδρόμησης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Κοινωνική πολιτική
Social policy
Τοπική αυτοδιοίκηση
Municipal government
Local government
Περιγραφή:
332 σ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, gennadopoulou.pdf