Υποεπίδοση χαρισματικών μαθητών γυμνασίου

Μεταπτυχιακή Εργασία 8560 715 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Υποεπίδοση χαρισματικών μαθητών γυμνασίου
Συγγραφέας:
Ρούκη, Όλγα
Περίληψη:
Οι χαρισματικοί μαθητές δεν αποτελούν μία ομοιογενή ομάδα. Μπορεί να έχουν υψηλές επιδόσεις στο σχολείο, μπορεί να παρουσιάζουν υποεπίδοση ή μπορεί να έχουν και μαθησιακές δυσκολίες (μαθητές με διπλή ιδιαιτερότητα). Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι: α) ο εντοπισμός των χαρισματικών μαθητών, των μαθητών με υποεπίδοση, των χαρισματικών μαθητών με υποεπίδοση και των μαθητών με διπλή ιδιαιτερότητα με τη χρήση του Standard Progressive Matrices του Raven, καθώς και η περιγραφή των δημογραφικών στοιχείων της κάθε υποομάδας και β) η εξέταση του φύλου και της εθνικότητας ως παράγοντες που διαφοροποιούν την επίδοση στο SPM, τη σχολική επίδοση και τον βαθμό υποεπίδοσης. Στην έρευνα συμμετείχαν 297 μαθητές Α΄ και Β΄ γυμνασίου από 2 γυμνάσια της Αθήνας. Από το σύνολο των μαθητών του δείγματος 31 μαθητές ήταν χαρισματικοί (10,43%), 33 μαθητές παρουσίαζαν υποεπίδοση (11,11%), 7 ήταν χαρισματικοί μαθητές με υποεπίδοση (2,35%) και 1 μαθητής βρέθηκε με διπλή ιδιαιτερότητα (0,33%). Βρέθηκε επίσης ότι τα αγόρια υπερεκπροσωπούνται τόσο στην ομάδα των μαθητών με υποεπίδοση όσο και στην ομάδα των χαρισματικών μαθητών με υποεπίδοση και ότι οι αλλοδαποί μαθητές υπερεκπροσωπούνται στην ομάδα των μαθητών με υποεπίδοση (χαρισματικών και μη) και υποεκπροσωπούνται στην ομάδα των χαρισματικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο το φύλο όσο και η εθνικότητα αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης της σχολικής επίδοσης και του βαθμού υποεπίδοσης. Επίσης έδειξε ότι η επίδοση των αγοριών στο SPM δε διέφερε σημαντικά από αυτή των κοριτσιών, ενώ η επίδοση των Ελλήνων μαθητών ήταν υψηλότερη από αυτή των αλλοδαπών. Ωστόσο, ανάμεσα στους μαθητές με υποεπίδοση, η επίδοση στο SPM μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών δε διέφερε σημαντικά. Το γεγονός επίσης ότι το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών επί των χαρισματικών με υποεπίδοση βρέθηκε αρκετά υψηλό, ίσως δείχνει την καταλληλότητα του SMP ως εργαλείου μη πολιτισμικά προσανατολισμένου που αντισταθμίζει το πρόβλημα της υποεκπροσώπησης των εθνοτικών μειονοτήτων στις ομάδες των χαρισματικών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-04-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Χαρισματικά παιδιά - Εκπαίδευση - Ελλάδα
Gifted children - Education - Greece
Μάθηση, Δυσκολίες της
Learning disabilities
Μαθητές με υποεπίδοση - Ελλάδα
Underachievers - Greece
Σχολική αποτυχία - Ελλάδα
School failure - Greece
Περιγραφή:
113 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0