Αλληλεπίδραση προσήλωσης στη μεσογειακού τύπου διατροφή και γενετικής σύστασης στην παρουσία στεφανιαίας νόσου

Πτυχιακή Εργασία 8086
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αλληλεπίδραση προσήλωσης στη μεσογειακού τύπου διατροφή και γενετικής σύστασης στην παρουσία στεφανιαίας νόσου
Συγγραφέας:
Χατζηπέρη, Χριστίνα
Περίληψη:
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ευθυνόμενα για το 30% αυτών. Μια από τις κυριότερες μορφές των νοσημάτων αυτών είναι η στεφανιαία νόσος (ΣΝ.
Η πιο συχνή αιτία ΣΝ είναι η απόφραξη των μεγάλων επικαρδιακών αγγείων λόγω αθηροσκλήρυνσης, η οποία περιγράφεται ως χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση που μπορεί να προληφθεί.
Ο TGF-β απαντάται σε τρεις ισομορφές: TGF-β1, TGF-β2 και TGF-β3, οι οποίες έχουν παρόμοιες ιδιότητες. Ο TGF-β ασκεί κατά κύριο προστατευτικό ρόλο στην αθηροσκλήρωση.
Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η επίδραση 10 πολυμορφισμών του γονιδίου TGF-β στην παρουσία στεφανιαίας νόσου. Παρατηρήθηκε ότι οι πολυμορφισμοί rs1342586 και rs1890995 ασκούν προστατευτική δράση, καθώς σχετίζονται με μείωση του σχετικού λόγου (ΣΛ) πιθανοτήτων, πριν και μετά τη διόρθωση με συγχυτικούς παράγοντες. Οι πολυμορφισμοί rs10863396 και rs2027567 φάνηκε να ασκούν, επίσης, προστατευτική δράση μόνο πριν τη διόρθωση με συγχυτικούς παράγοντες. Οι υπόλοιποι 6 πολυμορφισμοί δε φάνηκε να σχετίζονται με την παρουσία στεφανιαίας νόσου.
Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση της μεσογειακής διατροφής, εκφρασμένη σε Σκορ Μεσογειακής Διατροφής (ΣΜΔ), στην εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Τα άτομα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: στην ομάδα ‹‹Υψηλού›› ΣΜΔ και στην ομάδα ‹‹Χαμηλού›› ΣΜΔ. Το υψηλό ΣΜΔ σχετίστηκε με μείωση του ΣΛ πιθανοτήτων, πριν τη διόρθωση με συγχυτικούς παράγοντες, κατά 39,9% (ΣΛ= 0,601, 95% ΔΕ= 0,403-0,897, P-value= 0,013) και, μετά τη διόρθωση, κατά 40,3%.
Τέλος, μελετήθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ της Μεσογειακής Διατροφής και των πολυμορφισμών στην παρουσία ΣΝ. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-10-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μεσογειακή δίαιτα
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Ασθένειες της στεφανιαίας
Αρτηριοσκλήρωση
Περιγραφή:
108 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, xatzperi.pdf