Η καταναλωτική συμπεριφορά για την ανακύκλωση εντύπου χαρτιού στο Δήμο Αιγάλεω

Μεταπτυχιακή Εργασία 7632 294 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η καταναλωτική συμπεριφορά για την ανακύκλωση εντύπου χαρτιού στο Δήμο Αιγάλεω
Συγγραφέας:
Πασσάς, Ξενοφώντας
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Η ανακύκλωση δύναται να θεωρηθεί ως η πρέπουσα απάντηση της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας στο πρόβλημα των απορριμμάτων, που αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό βραχνά για τις σύγχρονες κοινωνίες. Σήμερα, δύναται να ειπωθεί ότι η ανακύκλωση αποτελεί βασικό συστατικό για τη διαχείριση απορριμμάτων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες ως προς την ανακύκλωση και συγκεκριμένα στην ανακύκλωση χαρτιού στον Δήμο Αιγάλεω. Για το σκοπό της μελέτης υλοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε άλλες εμπειρικές έρευνες για την ανακύκλωση όπως επίσης και πρωτογενή έρευνα.
Η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε στη χρήση διαστρωματικών δεδομένων, τα οποία προήλθαν από δειγματοληπτική έρευνα σε 355 δημότες του Δήμου Αιγάλεω και σε 50 επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο με την χρήση ερωτηματολογίων. Η διαδικασία της διανομής και της συλλογής των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 1/3/2013-20/3/2013. Στους ερωτώμενους ζητήθηκε να απαντήσουν ερωτήσεις σε σχέση με τη συμπεριφορά, τη στάση και την άποψη τους για την ανακύκλωση και την ανακύκλωση χαρτιού.
Από την παρούσα μελέτη προέκυψε ότι συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν την συμπεριφορά των δημοτών του δήμου Αιγάλεω ως προς την ανακύκλωση. Πιο συγκεκριμένα, το καθαρό μηνιαίο εισόδημα, το επίπεδο ενημέρωσης των δημοτών για τα περιβαλλοντικά θέματα, η γνώση τους για τη χρήση των μπλε κάδων σκουπιδιών, η παρότρυνση τους προς το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον να συμμετάσχουν στην ανακύκλωση και τα οικονομικά κίνητρα αποτελούν στατιστικά σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ανακύκλωσης.
Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την συχνότητα της ανακύκλωσης από τους δημότες, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι το καθαρό μηνιαίο εισόδημα της οικογένειας και η συμμετοχή στα εθελοντικά προγράμματα για την βελτίωση της ανακύκλωσης αποτελούν στατιστικά σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της συχνότητα ανακύκλωσης. Επίσης, η στάση των δημοτών να ανακυκλώνουν το αλουμίνιο επηρεάζει θετικά την συχνότητα ανακύκλωσης.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι ελάχιστοι και συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν την συμπεριφορά τους προς την ανακύκλωση. Πιο συγκεκριμένα, το εισόδημα και το επίπεδο ευχαρίστησης των επιχειρηματιών από τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου τους αποτελεί στατιστικά σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της στάσης τους ως προς την ανακύκλωση.
Τέλος τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι η ηλικία των επιχειρηματιών, το μέγεθος της επιχείρησης, η γνώση των επιχειρηματιών για το πώς πληρώνονται τα τέλη καθαριότητας, η συμφωνία τους στην πρόταση αν σας παραχωρούσε ο δήμος Αιγάλεω δωρεάν κάδους ανακύκλωσης χαρτιού εσωτερικού χώρου θα συμμετείχατε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και η γνώση τους για το ότι οι λευκοσιδηρές συσκευασίες ανακυκλώνονται αποτελούν στατιστικά σημαντικούς παράγοντες της ποσότητας των αποβλήτων που καταλήγουν στους κάδους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-06
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αιγάλεω
Χαρτί - Ανακύκλωση
Καταναλωτική συμπεριφορά - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αιγάλεω
Περιγραφή:
287 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0