Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποικοδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων: παρακολούθηση της μικροβιακής διαδοχής κατά την κομποστοποίησηδιαλεγμένων στην πηγή οργανικών αποβλήτων στην Κρήτη

Μεταπτυχιακή Εργασία 7564 499 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποικοδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων: παρακολούθηση της μικροβιακής διαδοχής κατά την κομποστοποίησηδιαλεγμένων στην πηγή οργανικών αποβλήτων στην Κρήτη
Συγγραφέας:
Χρόνη, Χρηστίνα Κ.
Περίληψη:
Παρότι έχουν συνταχθεί πολλές επιστημονικές αναφορές σχετικά με τη διαδοχή της μικροβιακής κοινότητας που αναπτύσσεται στα αστικά στερεά απόβλητα, λίγα είναι γνωστά σχετικά με τη μικροβιακή ποικιλότητα, τη δραστηριότητα και την εξέλιξη κατά την κομποστοποίηση βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων (υπολειμμάτων κηπευτικών, φρούτων, απορριμμάτων του κήπου). Και αυτό αποτέλεσε στόχο της παρούσας εργασίας. Για την πραγματοποίησή της ελήφθησαν δείγματα βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων από μία πιλοτική μονάδα κομποστοποίησης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Παρακολουθήθηκε η εξέλιξη του αρχικού κομπόστ από την ημέρα της εγκατάστασης μέχρι την ωρίμανσή του, σε σχέση με αβιοτικούς παράγοντες, τη μικροβιακή δραστηριότητα και τη διαδοχή λειτουργικών και ταξονομικών μικροβιακών ομάδων.
Τα δείγματα ελήφθησαν από ένα τυπικό σύστημα κομποστοποίησης σε σειράδια, σε χρονική κλίμακα 226 ημερών. Το αρχικό υλικό αποτελείτο από τροφικά υπολείμματα και κλαδοκάθαρα σε αναλογία 1:1. Τα τροφικά υπολείμματα είχαν επιλεχθεί στην πηγή. Η μικροβιακή διαδοχή εξετάστηκε, με συνδυασμό κλασσικών και βιοτεχνολογικών (16S Ribosomal DNA ανάλυση) μεθόδων. Κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης, ελήφθησαν μετρήσεις σχετικά με τη θερμοκρασία, την υγρασία του υποστρώματος, τα πτητικά στερεά, την αναλογία C/N, το pH, την κατανάλωση O2 και την παραγωγή CH4, CO, CO2 and H2S. Με τυπικές, πολλάκις δοκιμασμένες μεθόδους δειγματοληψίας και καλλιέργειας μικροοργανισμών, πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις σχετικά με τους πληθυσμούς αρκετών διαφορετικών ομάδων μικροοργανισμών (ολικών βακτηρίων, αμυλολυτικών, πρωτεολυτικών, κυτταρινολυτικών, εντεροβακτηρίων, μυκήτων και ζυμών). Για να γίνει εκτίμηση των μεσόφιλων και των θερμόφιλων πληθυσμών, οι αντίστοιχοι μικροοργανισμοί αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασίες 30˚C και 55˚C, αντίστοιχα. Τέλος, εφαρμόστηκε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης με βαθμίδωση αποδιατακτικών παραγόντων (DGGE) σε απομονώσεις ριβοσωμικού DNA, οι οποίες είχαν ενισχυθεί με τη μέθοδο PCR.
Η θερμοκρασία του υποστρώματος άγγιξε τη μέγιστη τιμή της (67˚C) την 25η ημέρα της διαδικασίας. Τόσο στο αρχικό υλικό, όσο και στα 5 δείγματα που ακολούθως ελήφθησαν εντοπίστηκε το παθογόνο βακτήριο Escherichia coli, παρόλο που η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 67˚C. Ωστόσο, μετά την 92η ημέρα, ο πληθυσμός του έπεσε κάτω από τα ανιχνεύσιμα όρια. Τα ολικά κολίμορφα μειώθηκαν κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης, αλλά ήταν ανιχνεύσιμα μέχρι το τέλος της. Οι περισσότεροι από τους μικροοργανισμούς που εξετάστηκαν μειώθηκαν κατά το θερμόφιλο στάδιο, αλλά παρουσίασαν μία μικρή ανάκαμψη.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2006
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Λύματα - Καθαρισμός - Ελλάδα - Κρήτη
Water - Purification - Greece - Crete
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση
Refuse and refuse disposal
Περιγραφή:
88 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, xronh.pdf