Διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά σε σχέση με την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών

Πτυχιακή Εργασία 7509 139 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά σε σχέση με την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών
Συγγραφέας:
Λεβεντοπούλου, Γεωργία
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξεταστεί η πιθανή σχέση μεταξύ διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς, στάσεων ως προς την υγεία και με την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν πιθανές διαφορές στις παραπάνω παραμέτρους μεταξύ δυο εικόνα σώματος ομάδων φοιτητών, φοιτητές που ο τομέας σπουδών τους σχετίζεται με τη διατροφή και φοιτητές που ο τομέας σπουδών τους δεν σχετίζεται με τη διατροφή.
Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν φοιτητές (n=200) από διάφορα Πανεπιστήμια της Αθήνας, άνδρες (n=103) και γυναίκες (n=97). Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν φοιτητές που ο τομέας σπουδών τους σχετίζεται με τη διατροφή (n=105) και φοιτητές που ο τομέας σπουδών τους δεν σχετίζεται με τη διατροφή (n=95). Για την εξαγωγή συμπερασμάτων, χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ερωτηματολόγια: το ερωτηματολόγιο γενικών χαρακτηριστικών, το ερωτηματολόγιο εικόνας σώματος και διατροφής σε σχέση με την ακαδημαϊκή επίδοση (EBIDAIS), το ερωτηματολόγιο διαιτητικών συνηθειών (EAT-26) και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εικόνας σώματος (MBSRQ).
Αποτελέσματα: Συγκρίνοντας και αναλύοντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων παρατηρείται ότι η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά δεν επηρεάζει την ακαδημαϊκή επίδοση αλλά έχει συνέπειες στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε φοιτητές που ασχολούνται με μαθήματα διατροφής και φοιτητές που δεν ασχολούνται. Σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές, φαίνεται ότι μόνο το 15% του δείγματος παρουσιάζει διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά ενώ το υπόλοιπο 85% δεν παρουσιάζει. Τέλος, σχετικά με την εικόνα σώματος παρατηρείται να επηρεάζει την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών σε ορισμένες κατηγορίες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Εικόνα σώματος
Διατροφικές διαταραχές
Ακαδημαϊκή επίδοση
Περιγραφή:
74 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0