Μισθολογικές διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

Πτυχιακή Εργασία 7434 484 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μισθολογικές διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης
Συγγραφέας:
Γώτη, Νίκη
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η επίδραση διαφόρων παραγόντων στους μισθούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό τη διερεύνηση μισθολογικών διαφορών μεταξύ αυτών των δύο τομέων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Γι’ αυτό το λόγο, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε τυχαίο δείγμα 165 μισθωτών εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο νομό Αττικής, την περίοδο από το Δεκέμβριο 2011 έως το Φεβρουάριο του 2012. Παράλληλα εκτιμήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τομέα απασχόλησης, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως και οι προσδιοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των μισθών των εργαζομένων, μέσω της προσέγγισης του Heckman και την τεχνική των παλινδρομήσεων (γραμμικών, ισομερών και λογιστικών).
Από τα εμπειρικά αποτελέσματα των παλινδρομήσεων προκύπτει ότι η επιλογή του δημόσιου τομέα επηρεάζεται θετικά τόσο από το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων όσο και από τα έτη εμπειρίας που διαθέτουν, ενώ επίσης σημαντικός παράγοντας βρέθηκε να είναι η ύπαρξη άλλων μελών στην οικογένεια που να απασχολούνται στο δημόσιο τομέα. Όσον αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες των μισθών των εργαζομένων, βρέθηκαν να είναι η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, τα έτη εργασιακής εμπειρίας και το πλήρες ωράριο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-24
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Financial crises - Greece
Μισθολογικές διαφορές - Ελλάδα
Wage differentials - Greece
Μισθοί και ημερομίσθια - Ελλάδα
Wages - Greece
Περιγραφή:
156 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, goti_niki.pdf