Ανάπτυξη συστήματος υπολογισμού δείκτη παράκτιας τρωτότητας με τη χρήση της γεωπληροφορικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 7284 341 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη συστήματος υπολογισμού δείκτη παράκτιας τρωτότητας με τη χρήση της γεωπληροφορικής
Συγγραφέας:
Χαλκιάς, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εκτίμηση τρωτότητας στην αναμενόμενη μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης της ακτογραμμής της νήσου Σαλαμίνας χρησιμοποιώντας μια τροποποιημένη μορφή του Δείκτη Παράκτιας Τρωτότητας (Coastal Vulnerability Index, CVI) και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Σ.Γ.Π. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια ψηφιακή βάση δεδομένων για τις φυσικές μεταβλητές της γεωλογίας, της γεωμορφολογίας, της παράκτιας κλίσης, του μέσου σημαντικού ύψους κύματος, του μέσου παλιρροιακού εύρους, του ρυθμού προέλασης ή υποχώρησης της ακτογραμμής και του ρυθμού ανόδου της θαλάσσιας στάθμης. Σε κάθε μεταβλητή αποδόθηκαν τιμές ανάλογα με το δυνητικό μέγεθος της συνεισφοράς της στις παράκτιες φυσικές μεταβολές που ακολουθούν την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης. Για κάθε τμήμα της ακτογραμμής αποδόθηκε ο σχετικός βαθμός τρωτότητας ανάλογα με τις παρατηρούμενες τιμές και ο τελικός δείκτης CVI υπολογίστηκε ως η τετραγωνική ρίζα του γεωμετρικού μέσου.
Τα παραγόμενα αξιοποιήθηκαν για την παραγωγή του χάρτη τρωτότητας για την ακτογραμμή της νήσου. Σύμφωνα με το χάρτη, για ένα συνολικό μήκος ακτογραμμής 131.37 Km, ένα μήκος 21.36 Km χαρακτηρίζεται ως υψηλής ή πολύ υψηλής τρωτότητας. Στις περιοχές πίσω από τις ακτογραμμές υψηλής ή πολύ υψηλής τρωτότητας, μια συνολική έκταση 1.33 Km², με χρήσεις κυρίως συνεχόμενη ή διακεκομμένη αστική δόμηση και καλλιέργειες με αυξημένη κοινωνικοοικονομική σημασία, επηρεάζεται άμεσα από μια μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης κατά 1 μέτρο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωγραφία (Γενικά)
Κλιματολογία
Τεχνολογία της πληροφορίας
Λοιπά Θέματα:
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Κλιματικές μεταβολές
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Σαλαμίνα
Περιγραφή:
134 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, xalkias.pdf