Αξιοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων και ιλύος βιολογικών καθαρισμών: δυνατότητες και περιβαλλοντικοί περιορισμοί, με έμφαση στα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά της ιλύος

Μεταπτυχιακή Εργασία 7131
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων και ιλύος βιολογικών καθαρισμών: δυνατότητες και περιβαλλοντικοί περιορισμοί, με έμφαση στα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά της ιλύος
Συγγραφέας:
Κανακάρη, Νεκταρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Είναι γεγονός, ότι ο αυξανόμενος πληθυσμός οδηγεί στην αύξηση των αστικών λυμάτων. Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερα αστικά λύματα υφίστανται επεξεργασία με κύριο στόχο την μείωση των ρυπαντικών ουσιών αλλά και των ξενοβιοτικών ενώσεων που απελευθερώνονται στο υδάτινο περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή οδηγεί αναμφισβήτητα σε αύξηση της παραγωγής λυματολάσπης ή βιολογικής ιλύος.
Η γεωργική αξιοποίηση της ιλύος από τα επεξεργασμένα αστικά λύματα μπορεί να έχει πολλές ευεργετικές πτυχές και γενικά είναι σύμφωνη με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εφαρμογή της ιλύος στη γεωργία συμβάλλει στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του εδάφους και τη μείωση χρήσης των χημικών λιπασμάτων.
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη των περιβαλλοντικών κινδύνων που προκύπτουν κατά την εδαφική εφαρμογή της βιολογικής ιλύος, εστιάζοντας ως προς τους χημικούς παράγοντες στο οργανικό φορτίο και στο pH και ως προς τους βιολογικούς παράγοντες στην παρουσία διαφόρων κατηγοριών μικροοργανισμών και ειδικότερα των μικροοργανισμών περιττωματικών δεικτών (E.coli, Enterococcus spp., Clostridium perfirngens). Ειδικότερα, μελετήθηκε η παρουσία δύο σημαντικών παθογόνων του ανθρώπου (Salmonella spp., Listeria spp.) αλλά και η διασπορά της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά των στελεχών του γένους Enterococcus που ανιχνεύονται στη ιλύ. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας συλλέχτηκαν 24 δείγματα αφυδατωμένης ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση των χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων των δειγμάτων ιλύος. Επιπλέον, απομονώθηκαν 246 στελέχη του γένους Enterococcus και διερευνήθηκε η ευαισθησία τους σε 12 αντιμικροβιακούς παράγοντες.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν οδήγησαν στη διατύπωση προτάσεων σχετικά με την δυνατότητα γεωργικής αξιοποίησης της ιλύος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-11-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Λοιπά Θέματα:
Λυματολάσπη - Διαχείριση
Sewage sludge - Management
Λύματα - Περιβαλλοντικές απόψεις
Sewage - Environmental aspects
Περιβάλλον - Διαχείριση
Environmental management
Λέξεις-κλειδιά:
Λύματα, λυματολάσπη, περιβαλλοντική διαχείριση
Περιγραφή:
242 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, kanakarh.pdf