Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακή Εργασία 7119
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης των Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα
Συγγραφέας:
Κουντζάκης, Βασίλειος
Επιβλέπων καθηγητής:
Χονδρογιάννης, Γεώργιος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα.
Τα δεδομένα της έρευνας βασίζονται σε διαστρωματικές παρατηρήσεις. Η επιλογή τυχαίου δείγματος έγινε με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο 2007 έως και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Το δείγμα αποτελείται από 363 άτομα. Συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από 47 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις σχετίζονται με δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά καθώς και με το επίπεδο υγείας, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής, και την κατανάλωση των υπηρεσιών υγείας.
Για να ερμηνευθούν οι διαφοροποιήσεις στη ζήτηση, εκτιμήθηκαν υποδείγματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS).
Ως εξαρτημένες μεταβλητές στα υποδείγματα εκτίμησης της ζήτησης, χρησιμοποιούνται: ο αριθμός των επισκέψεων σε χώρους υγείας και οι δαπάνες υγείας εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος (δύο μηνών).
Ως ερμηνευτικές μεταβλητές στα υποδείγματα χρησιμοποιούνται: το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το ατομικό εισόδημα, το επίπεδο υγείας, η ύπαρξη χρόνιας πάθησης, η ύπαρξη επεισοδίου υγείας, κ.ά. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης δείχνουν ότι ένας από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης είναι το επίπεδο υγείας. Το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία και το εισόδημα είναι παράγοντες που ασκούν στατιστικά σημαντική επίδραση στις εξαρτημένες μεταβλητές. Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει, για το υπόδειγμα με εξαρτημένη μεταβλητή τις δαπάνες υγείας, είναι ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης είναι μικρότερη της μονάδος. Η εισοδηματική ελαστικότητα βρέθηκε 0,30. Η τιμή αυτή υποδηλώνει ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί αγαθό πρώτης ανάγκης για το εξεταζόμενο αυτό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-05
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Υπηρεσίες υγείας - Ελλάδα
Υγειονομικές υπηρεσίες - Ελλάδα
Health services - Greece
Ιατρική περίθαλψη - Ελλάδα
Medical care - Greece
Λέξεις-κλειδιά:
Υπηρεσίες υγείας, ιατρική περίθαλψη
Περιγραφή:
176 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, kountzakhs.pdf