Μελέτη της παραγωγής και πρόληψης στερεών τροφικών αποβλήτων από τα ελληνικά νοικοκυριά

Μεταπτυχιακή Εργασία 6414
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της παραγωγής και πρόληψης στερεών τροφικών αποβλήτων από τα ελληνικά νοικοκυριά
Συγγραφέας:
Παπακώστα, Αθανασία
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η ΕΕ με την Οδηγία 1999/31/ΕΚ θέτει σαφείς ποσοτικούς στόχους προς όλες τις χώρες της ΕΕ-27, για τη μείωση του οργανικού φορτίου των αποβλήτων που θα διατίθεται σε ΧΥΤΑ. Σε επίπεδο νοικοκυριού, τα τροφικά απόβλητα συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στα παραγόμενα οικιακά απόβλητα, αυξάνοντας έτσι το οργανικό τους φορτίο.
Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι αφενός να περιγράψει την υπάρχουσα κατάσταση στη χώρα μας σε σχέση με την παραγωγή τροφικών αποβλήτων (εκτίμηση ποσότητας παραγωγής ΤΑ από τους καταναλωτές, κύρια αίτια παραγωγής, προφίλ ελλήνων καταναλωτών), και αφετέρου να προτείνει μέτρα πρόληψης παραγωγής ΤΑ προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-07-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Λύματα και συστήματα διάθεσης λυμάτων
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα
Refuse and refuse disposal - Greece
Στερεά Τροφικά Απόβλητα
Solid Food Waste
Κομποστοποίηση
Compost
Καταναλωτική συμπεριφορά
Consumer behavior
Λέξεις-κλειδιά:
Στερεά τροφικά απόβλητα, διαχείριση, απορρίμματα, κομποστοποίηση
Περιγραφή:
247 σ. : εικ., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0