Συγκριτική μελέτη για την αξιολόγηση της σχέσης βιοχημικών δεικτών και διατροφικών συνηθειών όπως αυτές αποτιμώνται μέσω ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και ημερολογίων καταγραφής τροφίμων

Μεταπτυχιακή Εργασία 6270 310 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη για την αξιολόγηση της σχέσης βιοχημικών δεικτών και διατροφικών συνηθειών όπως αυτές αποτιμώνται μέσω ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και ημερολογίων καταγραφής τροφίμων
Συγγραφέας:
Γιωτοπούλου, Αμαλία
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση του βαθμού συμφωνίας των τιμών ενός σύνθετου διατροφικού δείκτη (MedDietScore) όπως αυτός προκύπτει (α) από ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (ΕΣΚΤ) και (β) από τριήμερο ημερολόγιο καταγραφής (3ΗΚΤ). Επίσης, η αποτίμηση της συσχέτισης των τιμών του δείκτη MedDietScore (όπως προκύπτει με τις 2 προσεγγίσεις) με κλινικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά.
ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Μεταξύ των ετών 2009-2010, μελετήθηκε ένα δείγμα 272 ενήλικων υγειών ατόμων (60,3% γυναίκες μέσης ηλικίας 45,9±15,6 ετών και 39,7% άνδρες μέσης ηλικίας 46,5±16,3 ετών) οι οποίοι προσέρχονταν διαδοχικά στην κλινική για τακτικές εξετάσεις. Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων, ένα τριήμερο ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και πραγματοποιήθηκε αιμοληψία (~100 ml) για τον προσδιορισμό βιοχημικών δεικτών που σχετίζονται με τη διατροφική κατάσταση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βρέθηκε μια χαμηλή, αλλά στατιστικά σημαντική συμφωνία μεταξύ των τιμών του MedDietScore όπως αυτό προέκυψε από το ΕΣΚΤ και από το 3ΗΚΤ (tau-b = 0,240, P<0,001). Η συμφωνία φάνηκε να είναι ισχυρότερη στις γυναίκες από ότι στους άνδρες (tau-b =0,300 Vs tau-b =0,145<0,3) και ακόμα μεγαλύτερη όταν τα άτομα ήταν υπέρβαρα/παχύσαρκα σε σχέση με αυτά φυσιολογικού βάρους (tau-b =0,330 Vs tau-b
=0,202). Επίσης, με βάση τα μοντέλα παλινδρόμησης παρατηρήθηκε παρόμοια τάση της σχέσης του MedDietScore είτε αυτός υπολογίστηκε από το ΕΣΚΤ είτε από το 3ΗΚΤ αναφορικά με την αρτηριακή πίεση, την LDL-χοληστερόλη και την C-αντιδρώσα πρωτεΐνη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο χαμηλός βαθμός συμφωνίας που παρατηρήθηκε μεταξύ του MedDietScore όπως αυτός υπολογίστηκε από τα δύο διαφορετικά εργαλεία επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα περαιτέρω μελέτης της μεθοδολογίας κατασκευής των διατροφικών δεικτών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-12-01
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Διατροφικές έρευνες - Ελλάδα
Nutrition surveys - Greece
Ερωτηματολόγια
Questionnaires
Περιγραφή:
82 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0