Παιδική παχυσαρκία: επίδραση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στο ισοζύγιο ενέργειας

Πτυχιακή Εργασία 6268 361 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Παιδική παχυσαρκία: επίδραση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στο ισοζύγιο ενέργειας
Συγγραφέας:
Φαρμάκη, Αλίκη-Ελένη Κ.
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Να μελετήσει πως κάποιοι ψυχολογικοί παράγοντες και κοινωνικοοικονομικοί δείκτες σχετίζονται με το ισοζύγιο ενέργειας και το δείκτη μάζας σώματος στα παιδιά.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Είναι μία συγχρονική επιδημιολογική μελέτη που συνδυάζει την αναδρομική συλλογή πληροφοριών από παιδιά προεφηβικής ηλικίας (9 έως 13 ετών) και τους γονείς τους. Μετρήθηκε το ύψος και το βάρος των παιδιών και υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ). Η αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης έγινε με δύο ανακλήσεις 24-ώρου και η αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας έγινε ποιοτικά με ερωτηματολόγιο ανάκλησης δραστηριοτήτων δύο ημερών. Σε ότι αφορά το ισοζύγιο ενέργειας, η ημερήσια ενεργειακή πρόσληψη εκφράστηκε ως ποσοστό των εκτιμώμενων ενεργειακών αναγκών-ΕΕΑ με κατηγοριοποίηση: “<80% των ΕΕΑ”, “80 με 120% των ΕΕΑ” και “>120% των ΕΕΑ”. Οι διατροφικές συμπεριφορές των παιδιών αξιολογήθηκαν με τα ερωτηματολόγια DEBQ και ChEAT και τα δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο των γονέων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά καθώς και τα παιδιά που δήλωσαν αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας έχουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στο περιοριστικό τρώγειν, στο συνολικό ChEAΤ, στην «ενασχόληση με δίαιτες», στην «εικόνα σώματος», στις «γνώσεις για τα τρόφιμα» και χαμηλότερη βαθμολογία στην «κοινωνική πίεση για φαγητό». Σε ότι αφορά την βαθμολογία της «ενασχόλησης με το φαγητό» και τους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες δεν φάνηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ούτε μεταξύ των κατηγοριών βάρους ούτε μεταξύ των κατηγοριών δηλωθέντος ισοζυγίου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά φαίνεται να έχουν πιο διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές και εικόνα σώματος με αποτέλεσμα να είναι πιο επιρρεπή σε περιοριστικές δίαιτες και να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για διατροφικές διαταραχές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-10-22
Λοιπά Θέματα:
Παχυσαρκία στα παιδιά
Obesity in children
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Food habits - Children
Διατροφή - Κοινωνικές απόψεις
Nutrition - Social aspects
Διατροφή - Οικονομικές απόψεις
Nutrition - Economic aspects
Περιγραφή:
64 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, farmakh.pdf