Η ανάλυση κύκλου ζωής: στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων: εφαρμογή στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας

Πτυχιακή Εργασία 6194 613 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανάλυση κύκλου ζωής: στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων: εφαρμογή στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας
Συγγραφέας:
Πακτίτη, Δέσποινα
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία αναφέρονται το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, η νέα θεώρηση της διαχείρισής τους στο πλαίσιο της αειφορίας, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα στερέα απόβλητα και η εισαγωγή της έννοιας της ανάλυσης κύκλου ζωής στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. Δίνονται οι ορισμοί του τι είναι Στερεά Απόβλητα, τι είναι Διαχείριση Αποβλήτων και τι είναι Ανάλυση Κύκλου Ζωής. Περιγράφονται το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Αναφέρονται ο ρόλος της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και ορισμένα εργαλεία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για τη διαχείριση των αποβλήτων όπως η Εκτίμηση Κύκλου Ζωής, η Καταγραφή Κύκλου Ζωής, το Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και τα διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την εκτίμηση κύκλου ζωής. Περιγράφεται το μοντέλο IWM – 2, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε αυτη την εργασία. Περιγράφεται η περιοχή μελέτης που είναι η Κεντρική Μακεδονία ως προς το κλίμα, τη γεωμορφολογία, τα κοινωνικοοικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της. Περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και γίνεται η αξιολόγησή της. Αναπτύσσονται δύο σενάρια για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Κ. Μακεδονίας και γίνεται η αξιολόγησή τους. Γίνεται και μια εκτίμηση παραγωγής αποβλήτων για την περιοχή μελέτης. Τέλος, αναφέρονται οι προτάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων για την Κ. Μακεδονία, οι περιορισμοί της εργασίας και τα συμπεράσματά της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Βιομηχανικά απόβλητα
Factory and trade waste
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα - Μακεδονία, Κεντρική
Refuse and refuse disposal - Management - Greece - Macedonia, Central
Περιγραφή:
138 σ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, paktiti.pdf