Σύστημα διαχείρισης με εφαρμογή σε περιβάλλοντα e-health

Πτυχιακή Εργασία 6047 614 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύστημα διαχείρισης με εφαρμογή σε περιβάλλοντα e-health
Συγγραφέας:
Δημητρόπουλος, Χρόνης
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται η δομή, οι λειτουργίες και οι στόχοι ενός συστήματος υγείας, οι διάφορες μορφές του βάσει της χρηματοδότησης, και η ιστορική εξέλιξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ο ορισμός της υγείας, τα βασικά χαρακτηριστικά και οι μορφές των υπηρεσιών υγείας. Αποδίδεται ένας ορισμός στην ηλεκτρονική υγεία παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της, αναλύονται τα πληροφοριακά συστήματα υγείας και γίνεται μια σύντομη περιγραφή της κινητής υγείας.

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής και του διαδικτύου, έχει οδηγήσει στην διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τομέα της υγείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Μεταξύ αυτών είναι ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, η ηλεκτρονική κάρτα υγείας, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, πληροφοριακά συστήματα υγείας, η κινητή υγεία, και άλλες υπηρεσίες που βασίζονται στις ΤΠΕ και αποσκοπούν στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού. Γίνεται εφικτή η παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε περιοχές που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση του γιατρού, σε ασθενείς που αδυνατούν να μετακινηθούν, αλλά και γενικότερα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του ασθενούς εξ αποστάσεως σε καθημερινή βάση.

Το σύστημα που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας αυτής είναι ένα πληροφοριακό σύστημα με εφαρμογή σε φορητές συσκευές λογισμικού Android. Η εφαρμογή επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ασθενοφόρων και νοσοκομείου μέσω διαδικτύου. Με την χρήση του συστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα στους γιατρούς να ενημερώνονται άμεσα για την προσέλευση νέου ασθενούς και να πληροφορούνται έγκαιρα σχετικά με την κατάσταση υγείας και την περίθαλψη που του έχει χορηγηθεί, ώστε μόλις ο ασθενής φτάσει στον χώρο του νοσοκομείου, οι γιατροί να είναι προετοιμασμένοι για την άμεση θεραπεία του ασθενούς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2013-10-17
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Υπηρεσίες υγείας
Health services
Πληροφορική της υγείας
Medical informatics
Διαδίκτυο (Internet) στην υγεία
Internet in medicine
Ασύρματα συστήματα επικοινωνίας στην ιατρική περίθαλψη
Wireless communication systems in medical care
Περιγραφή:
66 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0