Επίδραση μικροθρεπτικών συστατικών οίνου στους μηχανισμούς φλεγμονής σε καλλιέργειες κυττάρων

Πτυχιακή Εργασία 5771
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση μικροθρεπτικών συστατικών οίνου στους μηχανισμούς φλεγμονής σε καλλιέργειες κυττάρων
Συγγραφέας:
Οικονόμου, Χριστίνα
Περίληψη:
Θεωρητικό Μέρος: Η σπειραματοσκλήρυνση, είναι κοινό παθολογικό χαρακτηριστικό των νεφρικών παθήσεων και σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη αυτών σε νεφρική ανεπάρκεια. Τα μεσαγγειακά κύτταρα (βασικά κύτταρα του σπειράματος) εμπλέκονται άμεσα στην εξέλιξη της βλάβης. Φλεγμονώδεις μεσολαβητές (PAF, IL-1, TNF-α, κ.α.) μπορούν να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία των κυττάρων αυτών. Βασικό χαρακτηριστικό της Μεσογειακής διατροφής, με αποδεδειγμένες ευεργετικές δράσεις, είναι η κατανάλωση οίνου. Εκχυλίσματα λιποειδών οίνων, περιλαμβάνουν συστατικά με αντιφλεγμονώδη και αντιθρομβωτική δράση. Σκοπός της παρούσης μελέτης, είναι η διερεύνηση της επίδρασης των πολικών λιποειδών λευκού και ερυθρού οίνου στις φλεγμονώδεις διεργασίες κυτταρικής σειράς ανθρώπινων μεσαγγειακών κυττάρων και συγκεκριμένα στην προκαλούμενη από IL-1β έκκριση των κυτταροκινών IL-6 και MCP-1. Μέθοδοι: Εκχύλιση των ολικών λιποειδών (TL) λευκού και ερυθρού οίνου με τη μέθοδο Bligh-Dyer και διαχωρισμός τους με κατανομή κατά αντιρροή σε ουδέτερα (NL) και πολικά (PL) λιποειδή. Στα κλάσματα πραγματοποιήθηκαν χημικοί προσδιορισμοί. Εξετάσθηκε η επίδραση των κλασμάτων στην επαγόμενη από PAF συσσώρευση πλυμένων αιμοπεταλίων κουνελιού. Χρησιμοποιήθηκε κυτταρική σειρά ανθρώπινων μεσαγγειακών κυττάρων (HMCL). Εξετάσθηκε η ικανότητα των κλασμάτων να τροποποιούν την προκαλούμενη από IL-1β έκκριση των κυτταροκινών IL-6 και MCP-1 με τη μέθοδο ELISA. Τα αποτελέσματα κανονικοποιήθηκαν ως προς την κυτταρική πρωτεΐνη. Αποτελέσματα: Όλα τα εκχυλίσματα (με δραστικότερο αυτό των PL) ανέστειλαν την προκαλούμενη από PAF συσσώρευση πλυμένων αιμοπεταλίων κουνελιού. Η IL-1β προκάλεσε την έκκριση της IL-6 και MCP-1 από τα HMCs. Η συνεπώαση των HMCs με τα PL των δύο οίνων (0,002-0,2μg/ml) οδήγησε σε αναστολή της προκαλούμενης με IL-1β (5ng/ml) έκκρισης IL-6 και MCP-1. Η προεπώαση των HMCs με τα PL των οίνων είτε δεν είχε σημαντική επίδραση στην έκκριση IL-6 και MCP-1, είτε προκάλεσε αύξηση της έκκρισής τους. Συμπεράσματα: Τα παραπάνω αποτελέσματα φανερώνουν ότι τα PL του λευκού και ερυθρού οίνου μπορούν να τροποποιήσουν την προκαλούμενη από IL-1β έκκριση IL-6 και MCP-1 από τα HMCs. Αναγκαία είναι, όμως, η περαιτέρω διερεύνηση των μηχανισμών δράσης τους.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αλκοόλ - Υγιεινολογικές απόψεις
Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
Μεσογειακή δίαιτα
Περιγραφή:
v, 141 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki9.pdf