Διερεύνηση της ύπαρξης του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF) ή άλλων μεσολαβητών σε κυανοφύκη σπηλαίων

Διδακτορική Διατριβή 5770 358 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της ύπαρξης του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF) ή άλλων μεσολαβητών σε κυανοφύκη σπηλαίων
Συγγραφέας:
Οικονόμου, Αλεξάνδρα
Περίληψη:
Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκαν οι καλλιέργειες δύο κυανοφυκών που συναντώνται στα ελληνικά σπήλαια (Σπήλαιο Κουτούκι Παιανίας και Νυμφολήπτου Βάρης), αλλά και σε χώρους με παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες (Αρχαίο θέατρο Διονύσου), ενός νηματοειδούς κυανοβακτηρίου, του Scytonema julianum και ενός κοκκιώδους κυανοβακτηρίου, του Chroococcidiopsis sp.
Απομονώθηκαν και διαχωρίστηκαν με χρωματογραφικές τεχνικές (TLC και HPLC), τα λιποειδή τους και μελετήθηκε η βιολογική τους δραστικότητα. Στα κλάσματα με τη σημαντικότερη βιολογική δραστικότητα έγιναν χημικές αναλύσεις, επιπλέον βιολογικές δοκιμασίες καθώς και φασματοφωτομετρία μάζας για να πιστοποιηθεί η δομή τους.
Το Scytonema julianum αποδείχθηκε ότι περιέχει φωσφατιδυλοχολίνη (C16:0/18:2) αν και έχει αναφερθεί ότι σπάνια τα βακτήρια περιέχουν φωσφοακυλογλυκερόλες με βάση χολίνη.
Στο κυανοβακτήριο αυτό διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεσσάρων διαφορετικών χημικών δομών λιποειδών, τα οποία εμφανίζουν δράση ανάλογη του PAF.
Τα λιποειδή αυτά πιστοποιήθηκαν ως ακετυλοσφιγγομυελίνη, ακυλο-ακετυλογλυκερο-φωσφο-ακετυλιωμένο γλυκολιποειδές, φωσφο-γλυκο-ανάλογο της ακυλο-ακετυλο-σφιγγοσίνης και γλυκο-ανάλογο της φωσφατιδυλο-γλυκερόλης. Επιπλέον, ο πιο ισχυρός αναστολέας του PAF πιστοποιήθηκε ως φωσφο-γλυκο-ανάλογο της ακυλο-σφιγγοσίνης.
Το Chroococcidiopsis sp. αποδείχθηκε ότι περιέχει κυρίως λιποειδή που εμφανίζουν ανασταλτική δράση έναντι του PAF και τα οποία πιστοποιήθηκαν ως φωσφο-ακετυλιωμένο γλυκο-ανάλογο διγλυκεριδίου και φωσφο-γλυκο ανάλογο κηραμίδιο. Βρέθηκε μόνο ένα κλάσμα που εμφάνιζε δράση ανάλογη του PAF και το οποίο πιστοποιήθηκε ως φωσφο-ακετυλιωμένο γλυκο-ανάλογο κηραμιδίου.
Η ύπαρξη των παραπάνω ενώσεων στα κυανοβακτήρια πιθανώς να αιτιολογεί τις αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλούνται κατά την επαφή με τα βακτήρια αυτά και επιπλέον ενισχύει την άποψη ότι ο PAF είναι αρχέγονο μέλος μιας μεγάλης οικογένειας λιποειδικών μεσολαβητών, οι οποίοι έχουν διαφορετικούς φυσιολογικούς ρόλους στους προκαρυωτικούς και ευκαριωτικούς οργανισμούς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-19
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Φύκια
Θαλάσσια χλωρίδα
Marine algae
Παράγοντας ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
Platelet activating factor
Περιγραφή:
241 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0