Μελέτη του αιολικού και ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα υπό το καθεστώς κλιματικής αλλαγής τον 21ο αιώνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 5651
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του αιολικού και ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα υπό το καθεστώς κλιματικής αλλαγής τον 21ο αιώνα
Συγγραφέας:
Σακκής, Βασίλειος
Περίληψη:
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία ευρέως γνωστή και διαπιστευμένη αλλαγή του κλίματος, η οποία οφείλεται είτε στη φυσική μεταβλητότητα είτε στις δραστηριότητες του ανθρώπου.
Σκοπούς αυτής της διπλωματικής εργασίας αποτελούν η διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή του Ελλαδικού χώρου, αλλά και η μελέτη μεταβλητότητας αιολικού και ηλιακού δυναμικού την περίοδο 2010 – 2030, 2046 – 2065 και 2070 – 2100 για την περιοχή της Ελλάδας.
Η μεθοδολογία αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων από τα κλιματικά μοντέλα CCSM3 και HADGEM1 στα πλαίσια του σεναρίου Α2, το οποίο έχει υιοθετηθεί μεταξύ άλλων μελετώμενων σεναρίων από την IPCC. Στη συνέχεια υπολογίζεται η μεταβολή ισχύος μίας πρότυπης ανεμογεννήτριας και ενός πρότυπου φωτοβολταϊκού πλαισίου σε όλες τις παραπάνω χρονικές περιόδους για τον Ελλαδικό χώρο.
Αναμένεται τάση αύξησης της παραγόμενης ισχύος από ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο σε όλο τον ελλαδικό χώρο τον 21ο αιώνα. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στην βόρεια Ελλάδα, στην οποία είναι εγκατεστημένο το μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας. Η ανατολική Ελλάδα παρουσιάζει αρκετά μεγάλη αύξηση και ακολουθεί η δυτική Ελλάδα. Η νότια Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή μελλοντική παραγόμενη ισχύ.
Στον τομέα της αιολικής ενέργειας στην ανατολική Ελλάδα, στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της εγκατεστημένης ισχύος αναμένεται αύξηση κατά την χρονική περίοδο 2011-2030. Τη μεγαλύτερη αύξηση από όλες τις περιοχές παρουσιάζει η δυτική Ελλάδα, ενώ μεγάλες αυξήσεις αναμένονται και στη βόρεια Ελλάδα. Στην χρονική περίοδο 2046-2065 δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες μεταβολές.
Συμπερασματικά, η κλιματική αλλαγή δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αιολική ενέργεια, ενώ επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ηλιακή ενέργεια. Συνεπώς η κλιματική αλλαγή πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στον σχεδιασμό εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-08-02
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κλιματολογία
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Λοιπά Θέματα:
Κλιματικές μεταβολές
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια - Ελλάδα
Ηλιακή ενέργεια - Ελλάδα
Περιγραφή:
121 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, sakkis_vasilios.pdf