Σχεδιάζοντας το ψηφιακό σχολείο: Προγράμματα Σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών

Πτυχιακή Εργασία 5226 866 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιάζοντας το ψηφιακό σχολείο: Προγράμματα Σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών
Συγγραφέας:
Λυτούδη, Παρασκευή Ν.
Περίληψη:
Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν τον καταλύτη πολλών αλλαγών στην εκπαίδευση. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι επιθυμητό να καθοδηγείται από τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της μάθησης και όχι από την τεχνολογία. Η ανάγκη αλλαγής της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού συστήματος, του τρόπου διδασκαλίας, του ρόλου του εκπαιδευτικού, των σχέσεων μαθητών και δασκάλων, αλλά και του ίδιου του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο ψηφιακό σχολείο, στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, στο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη, καθώς και στις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, στόχος της παρούσας εργασίας, είναι να διερευνήσει κατά πόσο γίνεται χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εισαγωγή του φορητού υπολογιστή στην τάξη.
Γι’ αυτό το λόγο, το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε, καθώς και η έρευνα που διεξήχθη αναφέρονται στις γνώσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις ΤΠΕ και στις πρακτικές που εφαρμόζει το σχολείο για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του μαθήματος. Επιπλέον, αναφέρονται στον τρόπο διδασκαλίας που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις στάσεις και αντιλήψεις τους όσον αφορά την σημερινή μορφή του σχολείου και την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Διαδίκτυο (Internet) στην εκπαίδευση
Internet in education
Εκπαιδευτική τεχνολογία
Educational technology
Πληροφόρηση - Τεχνολογία - Μελέτη και διδασκαλία
Information technology - Study and teaching
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
Teaching - Methodology
Περιγραφή:
162 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0