Εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών στον τομέα του τουρισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 5086
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον στρατηγικών στον τομέα του τουρισμού
Συγγραφέας:
Κωστάκης, Ιωάννης
Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εκτιμηθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες για την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα του τουρισμού, καθώς επίσης, και οι μεταβλητές που καθορίζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών των τουριστικών υπηρεσιών. Η μεθοδολογία στην οποία βασίστηκε η διπλωματική μελέτη είναι η εκτίμηση αντίστοιχων οικονομετρικών υποδειγμάτων με τη χρησιμοποίηση διαστρωματικών δεδομένων στην περιοχή της Κρήτης. Τα δεδομένα της μελέτης συλλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία με χρήση ερωτηματολογίου τόσο σε δείγμα 320 ελλήνων και ξένων τουριστών, όσο και σε δείγμα 30 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αρχικά, εκτιμώνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες σχετικά με τις αποφάσεις των τουριστικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα. Συγκεκριμένα, διερευνάται η ύπαρξη των διαφόρων ανασταλτικών παραγόντων και κινήτρων για την εφαρμογή των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στα ξενοδοχεία. Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα χαρακτηριστικά των τουριστικών επιχειρήσεων προσδιορίζουν τη συμμετοχή τους σε δράσεις υιοθέτησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Κρήτη
Sustainable development - Greece - Crete
Τουρισμός
Tourism
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Renewable energy sources
Ξενοδοχεία - Εξοικονόμηση ενέργειας - Ελλάδα - Κρήτη
Hotels - Energy conservation - Greece - Crete
Περιγραφή:
297 σ., εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, kostakis.pdf