Κατασκευή μηχανής αναζήτησης για διαδικτυακές υπηρεσίες

Πτυχιακή Εργασία 5024 342 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατασκευή μηχανής αναζήτησης για διαδικτυακές υπηρεσίες
Συγγραφέας:
Μπατιστάτος, Γεώργιος
Περίληψη:
Οι διαδικτυακές υπηρεσίες αποτελούν την επικρατέστερη τεχνολογία για την διαλειτουργικότητα μεταξύ ετερογενών συστημάτων, την κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών και γενικότερα την προσφορά λειτουργικότητας μέσω του διαδικτύου. Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να συμβάλλει στην βελτίωση της ανακάλυψης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω της κατασκευής μιας μηχανής αναζήτησης εξειδικευμένης για περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών.
Αρχικά, εξετάσθηκαν οι υπάρχουσες μέθοδοι ανακάλυψης διαδικτυακών υπηρεσιών και διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός για την εύκολη ανακάλυψή τους, ενώ εξετάσθηκαν τα πρότυπα περιγραφών διαδικτυακών υπηρεσιών WSDL και OWL-S ώστε να προσδιοριστούν τα στοιχεία προς αναζήτηση.
Η μηχανή αναζήτησης για διαδικτυακές υπηρεσίες που υλοποιήθηκε αποτελείται από τον web crawler, τον μηχανισμό ευρετηριοποίησης και την γραφική διεπαφή.
Ο web crawler αναπτύχθηκε σταδιακά και υπέστη μια σειρά βελτιστοποιήσεων ώστε να είναι δυνατή η αποδοτική εκτέλεσή του σε συμβατικά συστήματα με περιορισμένους πόρους. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν ευριστικοί κανόνες για την αποδοτικότερη συλλογή περιγραφών διαδικτυακών υπηρεσιών.
Ο μηχανισμός ευρετηριοποίησης και αναζήτησης των περιγραφών που χρησιμοποιήθηκε βασίστηκε στο ανεστραμμένο ευρετήριο. Για την εύρεση της εγγύτητας-ομοιότητας μεταξύ των περιγραφών διαδικτυακών υπηρεσιών και της επερώτησης του χρήστη χρησιμοποιείται το διανυσματικό μοντέλο και μια επέκταση της μετρικής tf-idf με βάρη.
Η γραφική διεπαφή παρέχει την δυνατότητα απλής αναζήτησης, μέσω λέξεων-κλειδιών, καθώς και σύνθετων αναζητήσεων, όπου οι χρήστες μπορούν να υποδείξουν το τμήμα της περιγραφής μιας διαδικτυακής υπηρεσίας στο οποίο επιθυμούν να βρίσκονται οι λέξεις-κλειδιά.
Η κατασκευή της μηχανής αναζήτησης ολοκληρώθηκε με πειράματα και περιπτώσεις χρήσης, ώστε να υποστηριχθεί η ορθή λειτουργία της και να επιδειχθεί η χρησιμότητα και αποτελεσματικότητά της.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-11-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Υπηρεσίες Ιστού
Web services
Μηχανές αναζήτησης
Search engines
Ευρετηρίαση
Indexing
Περιγραφή:
137 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0