Οι παραδοσιακές τέχνες και τα επαγγέλματα στο Νομό Ξάνθης

Πτυχιακή Εργασία 4630
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι παραδοσιακές τέχνες και τα επαγγέλματα στο Νομό Ξάνθης
Συγγραφέας:
Τόνια, Άννα
Επιβλέπων καθηγητής:
Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία
Περίληψη:
Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Πολιτισμικά Θέματα» και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των θεμάτων που άπτονται στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Το αντικείμενο της είναι η καταγραφή και η παρουσίαση των παραδοσιακών επαγγελμάτων και τεχνών του νομού Ξάνθης. Τα επαγγέλματα και οι τέχνες που παρουσιάζονται και μελετώνται είναι εκείνα που υπάρχουν ακόμα αλλά και εκείνα που κάποτε υπήρξαν αλλά έπαψαν να υφίστανται στις μέρες μας, για διάφορους λόγους.
Το περιεχόμενο της πηγάζει από το ενδιαφέρον μου για θέματα σχετικά με την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έπαιξε και η αγάπη μου για τον τόπο καταγωγής μου, την Ξάνθη, αλλά και η θέληση μου να συμβάλω στην διαιώνιση του πολιτισμού και της παράδοσης της.
Στόχος της μελέτης του θέματος αυτού είναι να καταγραφούν οι ιστορικές αυτές μνήμες αλλά και να χρησιμοποιηθούν ως εφόδιο από τις επόμενες γενιές. Έτσι λοιπόν βασιζόμενη σε έρευνα με συνεντεύξεις από παραδοσιακούς επαγγελματίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της μελέτης, αλλά και μέσα από μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας συγκεντρώσαμε στοιχεία για τα παραδοσιακά επαγγέλματα και τον τοπικό πολιτισμό της Ξάνθης.
Η μελέτη ξεκινά με μία αναφορά στην ιστορία της περιοχής. Η επόμενη ενότητα αναφέρεται στα παραδοσιακά επαγγέλματα και τις τέχνες, αρχικά στην Ελλάδα και έπειτα στην Ξάνθη συγκεκριμένα. Και στις δύο περιπτώσεις αναλύεται η ιστορία των επαγγελμάτων και τεχνών, τα χαρακτηριστικά τους και οι λόγοι που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη και διατήρηση τους. Ακόμα γίνεται μία σύντομη αναφορά στον συντεχνιακό θεσμό περιγράφοντας τον τρόπο που αυτός εξελίχθηκε με το πέρασμα των χρόνων αλλά και τους λόγους που ώθησαν στην δημιουργία των συντεχνιών και την εξέλιξη τους.
Στη συνέχεια περιγράφονται και αναλύονται τα παραδοσιακά επαγγέλματα και οι τέχνες που αναπτύχθηκαν στην Ξάνθη. Αυτά διακρίνονται σε όσα δεν υφίστανται στις μέρες μας αλλά αναπτύχθηκαν παλαιότερα και έπειτα σε αυτά που συνεχίζουν να ασκούνται ακόμα. Αυτά παρόλο που υπάρχουν μέχρι σήμερα έχουν πολλές πιθανότητες να εκλείψουν σύντομα. Μερικά από αυτά παρέμειναν αναλλοίωτα στο πέρασμα των χρόνων άλλα πάλι υιοθέτησαν στοιχεία της σύγχρονης εποχής διατηρούν όμως την παραδοσιακή τους μορφή. Και στις δύο περιπτώσεις η μελέτη τους ακολουθεί την παρακάτω σειρά. Αρχικά δίνονται τα γενικά στοιχεία που αφορούν την ιστορία του εκάστοτε επαγγέλματος ή τέχνης καθώς και στοιχεία για τον επαγγελματία. Έπειτα περιγράφονται τα εργαλεία και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθεί κάθε τεχνίτης προκειμένου να παράγει τα προϊόντα του. Τέλος περιγράφονται οι διάφορες συνήθειες των επαγγελματιών καθώς και ο τρόπος πληρωμής τους.
Στο τελευταίο κεφάλαιο υπάρχουν κάποια γενικά συμπεράσματα καθώς και προτάσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο στόχος της παρούσας πτυχιακής μελέτης. Στο τέλος παραθέτονται δύο παραρτήματα. Το πρώτο αφορά στις συνεντεύξεις που πάρθηκαν από την ιδία, διατηρώντας την μορφή με την οποία μας δόθηκαν, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό, το οποίο συλλέχθηκε από την ιδία αλλά και από άλλα συγγράμματα. Θα πρέπει να σημειώσω ότι δεν υπήρξαν δυσκολίες κατά την συλλογή των συνεντεύξεων και ακόμα και οι πιο δύσπιστοι, συνήθως συνταξιούχοι επαγγελματίες που διατηρούσαν ακόμα μαγαζιά, τελικά δέχτηκαν, με δική τους πρωτοβουλία, να μου δώσουν τις πληροφορίες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Λοιπά Θέματα:
Επαγγέλματα - Ελλάδα - Ξάνθη (Νομός)
Occupations - Greece - Xanthi (Nome)
Professions - Greece - Xanthi (Nome)
Λαϊκή τέχνη - Ελλάδα - Ξάνθη (Νομός)
Folk art - Greece - Xanthi (Nome)
Λέξεις-κλειδιά:
Παράδοσιακές τέχνες, παραδοσιακά επαγγέλματα, Ξάνθη
Περιγραφή:
280 σ., εικ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, tonia.pdf