Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας φασολιών του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

Μεταπτυχιακή Εργασία 4535
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντική αξιολόγηση της καλλιέργειας φασολιών του Εθνικού Δρυμού Πρεσπών
Συγγραφέας:
Παπιά, Χριστίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Ειδικότερα, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στη γεωργία που ασκείται σε προστατευόμενες περιοχές οι οποίες αποτελούν ευαίσθητα οικοσυστήματα.
Γενικά έχει αποδειχθεί ότι η χρήση προηγμένων τεχνολογιών, κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων και τιμολογιακών μέτρων καθώς και η προώθηση διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών, μπορούν να καταλήξουν σε σημαντική εξοικονόμηση φυσικών πόρων και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Σκοπός της εργασίας είναι: (α) η εξέταση του κύκλου ζωής της καλλιέργειας φασολιών του Εθνικού Δρυμού Προστασίας Πρεσπών και (β) η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της, με τη χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου της Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ).
Η ΑΚΖ είναι ένα από τα εργαλεία της το οποίο επιτρέπει την εκτίμηση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος, διεργασίας ή υπηρεσίας.
Στην παρούσα εργασία η ΑΚΖ χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την καλλιέργεια των φασολιών και η δυνατότητα ελαχιστοποίησης τους, καθώς η μέθοδος αναδεικνύει τα στάδια της καλλιέργειας που επιβαρύνουν το περιβάλλον περισσότερο.
Αντικείμενο της έρευνας είναι η εύρεση των εισροών (ποσότητες λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων, νερού άρδευσης, κατανάλωσης καυσίμων στις γεωργικές εργασίες καθώς και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) που απαιτούνται κατά την καλλιέργεια των φασολιών Πρεσπών και συγκεκριμένα των τριών ποικιλιών, ελέφαντες, γίγαντες και πλακέ, με 3 διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές, συμβατική, ολοκληρωμένη και βιολογική. Οι αναφερθείσες ποικιλίες καταλαμβάνουν τις μεγαλύτερες εκτάσεις στην προστατευόμενη περιοχή των Πρεσπών.
Η εκτίμηση των επιπτώσεων έγινε με τη βοήθεια μιας από τις ¨έτοιμες ¨ μεθόδους αξιολόγησης των επιπτώσεων και συγκεκριμένα την Eco-indicator 99 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Sima Pro 5 το οποίο διαθέτει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-05-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Γεωργία και περιβάλλον
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Γεωργία - Περιβαλλοντικές απόψεις
Agriculture - Environmental aspects
Κτηνοτροφία - Περιβαλλοντικές απόψεις
Γεωργικά προϊόντα
Farm produce
Φασόλια - Καλλιέργεια
Beans - Breeding
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection
Λέξεις-κλειδιά:
Καλλιέργεια, φασόλια, περιβάλλον, αξιολόγηση, Εθνικός Δρυμός, Πρέσπες
Περιγραφή:
293 σ. : πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, papa.pdf