Εφαρμογή της ΑΚΖ σε αιολικό πάρκο: μελέτη περίπτωσης: αιολικό πάρκο στη θέση «Πάτωμα», στο Δ. Τεμπών, στο Ν. Λάρισας»

Μεταπτυχιακή Εργασία 4407
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή της ΑΚΖ σε αιολικό πάρκο: μελέτη περίπτωσης: αιολικό πάρκο στη θέση «Πάτωμα», στο Δ. Τεμπών, στο Ν. Λάρισας»
Συγγραφέας:
Πακτίτη, Δέσποινα
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Στην εποχή μας γίνεται λόγος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πόσο ωφέλιμες είναι για το περιβάλλον σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Όμως, κατά πόσο είναι φιλικές προς το περιβάλλον από τη στιγμή που για να κατασκευαστεί μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής λ.χ., αιολικά πάρκα, απαιτούνται τόνοι υλικών, τα οποία επεξεργάζονται, μεταφέρονται και τελικά απορρίπτονται ως απόβλητα; Αυτά είναι τα ερωτήματα που ερευνήθηκαν και απαντήθηκαν στην παρούσα εργασία.
Για να απαντηθούν τα προαναφερόμενα ερωτήματα ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της περιβαλλοντικής αξιολόγησης κύκλου ζωής (ΑΚΖ). Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πρώτα απ’ όλα πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Δεύτερον, ορίστηκε η μελέτη περίπτωσης, η οποία είναι το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στη θέση: «Πάτωμα», στο Δ. Τεμπών, στο Ν. Λάρισας. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μοντελοποίηση του προλεγόμενου αιολικού πάρκου στο λογισμικό SimaPro 5.1, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αξιολόγησης των επιπτώσεων CML 2 Baseline 2000, ενώ για την κανονικοποίηση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για τη Δυτική Ευρώπη το 1995 (West Europe 1995).
Από την αξιολόγηση εξήχθησαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Η θαλάσσια οικοτοξικότητα είναι η κατηγορία των επιπτώσεων που επηρεάζεται περισσότερο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του αιολικού πάρκου και ακολουθεί η παγκόσμια υπερθέρμανση, ενώ η εξασθένιση της στοιβάδας του όζοντος επηρεάζεται λιγότερο. Τέλος, το στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων του αιολικού πάρκου συμβάλλει πολύ λιγότερο σε σχέση με το στάδιο της κατασκευής σε όλες τις κατηγορίες επιπτώσεων.
Εν κατακλείδι, οι πιο σημαντικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της ΑΚΖ του αιολικού πάρκου είναι η γεωγραφία, το ποια στάδια του κύκλου ζωής των Α/Γ λαμβάνονται υπόψη καθώς και η διάρκεια του κύκλου ζωής. Επιπλέον, μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-03-23
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Λοιπά Θέματα:
Αιολική ενέργεια - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Wind power - Greece - Larisa (Nome)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Περιβαλλοντικές απόψεις - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Renewable energy sources - Environmental aspects - Greece - Larisa (Nome)
Ανεμογεννήτριες - Περιβαλλοντικές απόψεις - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Wind turbines - Environmental aspects - Greece - Larisa (Nome)
Λέξεις-κλειδιά:
Αιολική ενέργεια, αιολικά πάρκα, ανανεώσιμες πηγές ένέργειας
Περιγραφή:
161 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, paktiti_despina.pdf