Αυτο-ρύθμιση για καλλιέργεια της τριαρχικής νοημοσύνης μαθητών Δημοτικού Σχολείου

Μεταπτυχιακή Εργασία 4073
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αυτο-ρύθμιση για καλλιέργεια της τριαρχικής νοημοσύνης μαθητών Δημοτικού Σχολείου
Συγγραφέας:
Κεντούρη, Δέσποινα
Επιβλέπων καθηγητής:
Ζμπάινος, Δημήτριος
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη δυνατότητα καλλιέργειας της τριαρχικής νοημοσύνης μαθητών δημοτικού σχολείου, μέσω ενός προγράμματος παρέμβασης που έχει ως στόχο την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους. Η τριαρχική νοημοσύνη αφορά κατά τον Sternberg (1998) στις αναλυτικές, στις δημιουργικές και στις πρακτικές ικανότητες των ατόμων οι οποίες τα βοηθούν να επιτύχουν τους στόχους τους στη ζωή. Επίσης, στην έρευνα αυτή εξετάζονται οι διαδικασίες της αυτο-ρύθμισης που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης και συγκεκριμένα στη φάση της προετοιμασίας και του σχεδιασμού και στη φάση του προσωπικού αναστοχασμού, σύμφωνα με το μοντέλο αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης του Zimmerman (2000). Η αυτο-ρύθμιση είναι μία σύνθετη και δυναμική διεργασία που λαμβάνει χώρα κάθε φορά που το άτομο δραστηριοποιείται προκειμένου να επιτύχει τους στόχους τους οποίους έχει θέσει. Ακόμη, διερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ των διαδικασιών της αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης και της τριαρχικής νοημοσύνης. Στην έρευνα συμμετείχαν 94 μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης δημοτικού από τρία σχολεία της Ανατολικής Αττικής. Το πρόγραμμα παρέμβασης διήρκησε 3 μήνες -από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2011- και λάμβανε χώρα μία φορά την εβδομάδα στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης. Η συλλογή των ποσοτικών στοιχείων έγινε με τη βοήθεια τριών ερευνητικών εργαλείων που σχεδιάστηκαν από την ερευνήτρια. Πιο ειδικά, χρησιμοποιήθηκαν δύο τεστ αξιολόγησης της τριαρχικής νοημοσύνης και ένα ερωτηματολόγιο μέτρησης της αυτο-ρύθμισης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές αυτο-ρυθμίστηκαν προκειμένου να δημιουργήσουν τις ταινίες και επίσης οι αυτο-ρυθμιστικές διαδικασίες που ακολούθησαν είχαν θετική στατιστικά σημαντική σχέση με την τριαρχική τους νοημοσύνη. Η παρούσα εργασία συμβάλλει στη καλύτερη κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην τριαρχική νοημοσύνη και στην αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Συνείδηση, νόηση
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Κίνητρα στην εκπαίδευση
Motivation in education
Νόηση
Intellect
Δημιουργική σκέψη
Creative thinking
Δημιουργικότητα
Creative ability
Εκπαίδευση, Στοιχειώδης - Ελλάδα
Education, Primary - Greece
Λέξεις-κλειδιά:
Νοημοσύνη, τριαρχική, πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περιγραφή:
207 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, kentouri_despoina.pdf