Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού (λογισμικού) υλικού μέσω Η/Υ: Μια στρατηγική για την επίτευξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διδακτορική Διατριβή 3723
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού (λογισμικού) υλικού μέσω Η/Υ: Μια στρατηγική για την επίτευξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Λούντζη, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στη διαδικασία ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής λογισμικής εφαρμογής «Το σπίτι ως πηγή ρύπανσης».
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδιάστηκε για την υποστήριξη της διδασκαλίας περιβαλλοντικών θεμάτων, εμπλουτίζοντας παράλληλα το παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διεξαγωγής προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ως εκπαιδευτικό λογισμικό υλικό, στοχεύει στην αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ του χρήστη και του εργαλείου, ώστε το υποκείμενο να λαμβάνει μέρος σε μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, η οποία παροτρύνει στην ενεργό συμμετοχή του κατά τη διδακτική πράξη.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα Dreamweaver MX καθώς και με χρήση pure HTML Script Language. Η θεματολογία του εκπαιδευτικού λογισμικού διαρθρώνεται σε πέντε βασικές ενότητες, Νερό, Ενέργεια, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Απορρίμματα και Βιοποικιλότητα, ενώ η κάθε ενότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού περιλαμβάνει θεωρητική προσέγγιση, εκπαιδευτικά παιχνίδια - φύλλα εργασίας και βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η εμπεριστατωμένη εξέταση της επίδρασης του λογισμικού στην ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας των περιβαλλοντικών θεμάτων που εμπεριέχονται σε αυτό.
Το εκπαιδευτικό λογισμικό εφαρμόστηκε σε μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης Γυμνασίου ενώ αξιολογήθηκε από εκπαιδευτικούς μέσω της συμπλήρωσης ανώνυμων ερωτηματολογίων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί όσον αφορά στην υπολογιστική υποστήριξη της διδακτικής πράξης της Π.Ε. μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού και ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο, τα παιδαγωγικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Λοιπά Θέματα:
Διδασκαλία - Εποπτικά μέσα
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Διαδραστικά πολυμέσα - Μελέτη και διδασκαλία
Διδασκαλία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
Λέξεις-κλειδιά:
Ανάπτυξη λογισμικού, διδασκαλία, περιβαλλοντική εκπαίδευση
Περιγραφή:
346 σ. : εικ., πίν., διαγρ., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, lountzi_Maria.pdf