Η επίδραση της αερόβιας φυσικής δραστηριότητας στα επίπεδα τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης

Μεταπτυχιακή Εργασία 3676
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της αερόβιας φυσικής δραστηριότητας στα επίπεδα τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης
Συγγραφέας:
Μπουγατσάς, Δημήτριος
Περίληψη:
Τα υψηλά επίπεδα λιποειδών στο αίμα πολύ συχνά σχετίζονται με την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου και η φυσική δραστηριότητα αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες και αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της αερόβιας άσκησης στα επίπεδα τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης νηστείας σε άτομα με φυσιολογικό αριθμό λιπιδίων στο αίμα. Στη μελέτη συμμετείχαν 10 άρρενες εθελοντές μη καπνίζοντες ηλικίας 26,2 ± 4,3 ετών, με φυσιολογικό αριθμό τριγλυκεριδίων νηστείας (<200 mg/dL). Οι εθελοντές συμμετείχαν σε ένα 90λεπτο πρωτόκολλο αερόβιας άσκησης με ένταση στο 60% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου έπειτα από τη λήξη του οποίου (12 ώρες μετά) αξιολογήθηκαν τα επίπεδα τόσο των ολικών όσο και των VLDL τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης νηστείας. Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση στα επίπεδα των ολικών και των VLDL τριγλυκεριδίων 12 ώρες μετά την άσκηση. Η πτώση στα ολικά τριγλυκερίδια ήταν 34,3 ± 7,9% (p< 0,01, από 80,9 ± 27,1 mg/dL μειώθηκε σε 52,5 ± 16,8 mg/dL) ενώ στα VLDL τριγλυκερίδια 33,4 ± 7,4 % (p< 0,01, από 43,5 ± 15,1 mg/dL σε 29 ± 10 mg/dL). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν για την ολική και για την χοληστερόλη των VLDL που βρέθηκε μειωμένη μετά την άσκηση κατά 11,5 ± 14,4 % (από 165,6 ± 19,7 mg/dL σε 147,1 ± 31,1 mg/dL) και 19,7 ± 35,4 % (από 7 ± 2,4 mg/dL σε 5,5 ± 2,4 mg/dL) αντίστοιχα. Η ενεργειακή κατανάλωση ηρεμίας (REE) των εθελοντών δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την άσκηση όπως επίσης δεν υπήρξε αλλαγή στα ενεργειακά υποστρώματα που χρησιμοποίησαν οι εθελοντές 12 ώρες μετά το τέλος της άσκησης. Τα αποτελέσματα αυτά μας δείχνουν ότι άσκηση μέτριας έντασης (60% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου) και παρατεταμένης διάρκειας (90 λεπτών) μειώνει τα επίπεδα τριγλυκεριδίων και χοληστερόλης νηστείας. Επίσης, η υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στα ολικά και τα VLDL τριγλυκερίδια δείχνει πως η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη για την απομόνωση των VLDL-τριγλυκεριδίων είναι επαναλήψιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε μελλοντικές μελέτες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Καρδιά - Ασθένειες
Heart - Diseases
Άσκηση - Υγιειονολογικές απόψεις
Exercise - Health aspects
Τριγλυκερίδια
Triglyceride
Άσκηση - Θεραπεία
Exercise therapy
Χοληστερόλη
Cholesterol
Περιγραφή:
66 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki5.pdf