Αξιολόγηση της ακρίβειας του διατροφικού δείκτη MedDietScore στη διάγνωση του καρκίνου του πεπτικού συστήματος: μελέτη ασθενών-μαρτύρων

Πτυχιακή Εργασία 3608
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της ακρίβειας του διατροφικού δείκτη MedDietScore στη διάγνωση του καρκίνου του πεπτικού συστήματος: μελέτη ασθενών-μαρτύρων
Συγγραφέας:
Τσάκου, Ευαγγελία
Περίληψη:
Διερευνάται το κατά πόσο ο διατροφικός δείκτης MedDietScore, ο οποιός δείχνει προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή, μπορεί να προβλέψει τη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πεπτικού σωλήνα. Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη ασθενών-μαρτύρων στην οποία συμμετείχαν 128 άτομα, 64 ασθενείς και 64 υγιείς. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες και των δύο ομάδων και περιείχε ερωτήσεις σχετικά με βιοχημικούς δείκτες, δημογραφικά στοιχεία, κάπνισμα, διατροφικές συνήθειες, ψυχολογική αξιολόγηση, κλινικό ιστορικό και εργαστηριακά στοιχεία. Οι διατροφικές συνήθειες αξιολογήθηκαν μέσω του ημι-ποσοτικοποιημένου ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων MedDietScore το οποίο περιέχει 11 ομάδες τροφίμων και παίρνει τιμές απο 0 εώς 55. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών και μαρτύρων υπάρχει στη κατανάλωση μη επεξεργασμένων δημητριακών, πατάτας, λαχανικών, κόκκινου κρέατος και παραγώγων του, πουλερικών, γαλακτοκομικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών( P<0,05). Η μέση τιμή του διατροφικού σκορ στους ασθενείς βρέθηκε 28,65±3,369(52,09% του σκορ) και η μέση τιμή του σκορ στους υγιείς 31,02±3,99(56,4% του σκορ) με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. Η λογαριθμιστική παλινδρόμηση για τη ποσοτικοποίηση της σχέσης ανάμεσα στο διατροφικό δείκτη και το καρκίνο του πεπτικού έδειξε ότι αύξηση του MedDietScore κατά 1 μονάδα μειώνει τη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πεπτικού σωλήνα κατά 17% λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο και το δείκτη μάζας σώματος( 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,743-0,926).Συνεπώς, ο δείκτης MedDietScore, πέρα από τα καρδιαγγειακά νοσήματα, μπορεί να προβλέψει την εμφάνιση καρκίνου του πεπτικού.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2009-05-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Καρκίνος - Διαιτολογικές απόψεις
Cancer - Nutritional aspects
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease
Diseases - Nutritional aspects
Περιγραφή:
78 σ., εικ., πίν., σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0