Θεσμική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης

Μεταπτυχιακή Εργασία 3514 569 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεσμική και κοινωνική ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης
Συγγραφέας:
Γεωργοπούλου, Παναγιώτα
Περίληψη:
Η έκταση της μετανάστευσης, εκούσιας ή ακούσιας, καθώς και οι επιπτώσεις της σε επίπεδο ατόμων και κοινωνικών συστημάτων, την καθιστούν ένα από τα σύγχρονα θέματα αιχμής, στο χώρο των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών. Η αναζήτηση πολιτικών για την αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης έχει καταστεί σημαντική προτεραιότητα στις περισσότερες χώρες υποδοχής μεταναστών καθώς αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι μπορούν να προκύψουν πολύ μεγάλα οφέλη από τη μετανάστευση για τις χώρες υποδοχής που τη διαχειρίζονται επιτυχώς και πολύ μεγάλο κόστος από ενδεχόμενη αποτυχία της πολιτικής ένταξης των μεταναστών.
Η μεταναστευτική πολιτική είναι κατεξοχήν μια οριζόντια πολιτική η οποία απαιτεί εμπλοκή σε πολυτομεακό διυπουργικό επίπεδο και τοπικό-περιφερειακό επίπεδο. Επηρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών διαφόρων τομέων, όπως οι πολιτικές που αφορούν την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση και την πρόνοια, οι αναπτυξιακές οι εκπαιδευτικές πολιτικές, η εξωτερική πολιτική και οι πολιτικές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιχειρώντας να ανταποκριθεί στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και να καλύψει νέες ανάγκες το κεντρικό κράτος επαναοριοθετεί τη σχέση του με τους αποκεντρωμένους και αυτοδιοικούμενους φορείς.
Η επέκταση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και η αμφισβήτηση της επάρκειας των κρατικών δομών κοινωνικής προστασίας παραχώρησαν ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση και ανέδειξαν τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής δράσης που αναλαμβάνουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και στον ρόλο που αυτή διαδραματίζει συμμετέχοντας με δράσεις της στις πολιτικές στήριξης της πληθυσμιακής ομάδας των μεταναστών. Πώς αντιλαμβάνεται η Αυτοδιοίκηση τον πολυπόθητο και πολυσυζητημένο στόχο της κοινωνικής συνοχής των κοινωνιών τους; Η ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία και η διαμόρφωση αυτών των κοινωνικών οικονομικών, πολιτικών και θεσμικών συνθηκών που ενσωματώνουν τους μετανάστες σε μια ενιαία κοινωνία θέτουν το ζήτημα λειτουργίας του θεσμού της Αυτοδιοίκησης τόσο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού όσο και για την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως στην απόλαυση των έννομων και κοινωνικών αγαθών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-04-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Μετανάστες - Ελλάδα
Immigrants - Greece
Κοινωνική ενσωμάτωση
Social integration
Αποδημία και εποίκηση - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Emigration and immigration law - Greece
Περιγραφή:
190 σ., εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0