Εφαρμογή Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων

Μεταπτυχιακή Εργασία 3465
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων στη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
Συγγραφέας:
Καραΐσκου, Κωνσταντίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, και ιδιαίτερα την αξιολόγηση του συστήματος διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης με χρήση μοντέλου προσομοίωσης των φυσικών και οικονομικών ροών του. Το μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ και ανακύκλωσης ReFlows (Recovery Flows – Ανάκτηση Ρευμάτων), έχει αναπτυχθεί από την Togia (2003) και μεταγράφηκε στο πρόγραμμα MATLAB στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.
Η εργασία έχει ως στόχο να συγκρίνει τις αποδόσεις του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, καθώς και μια σειρά άλλων σεναρίων με τους ποσοτικούς στόχους που καθορίζονται από το Νόμο 2939/2001 (ποσοστά αξιοποίησης) για το έτος 2005 (ενσωμάτωση της οδηγίας 94/62/ΕΚ). Δηλαδή:
 Ανακύκλωση τουλάχιστον το 25% κ.β. με ανώτατο όριο το 45% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας (χαρτί-χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά)
 Ανακύκλωση κατά 15% κ.β. τουλάχιστον ανά υλικό συσκευασίας
 Επίσης καθώς σύντομα αναμένεται προεδρικό διάταγμα για την ανακύκλωση του έντυπου χαρτιού, στο πλαίσιο της εργασίας θεωρείται ως στόχος η ανακύκλωση κατά 30% κ.β. τουλάχιστον του έντυπο χαρτιού.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι στόχοι αυτοί θα έπρεπε να έχουν επιτευχθεί έως το τέλος του 2005 το αργότερο, ενώ τα συστήματα ανακύκλωσης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχουν σύντομα (έως το 2011) πιο απαιτητικούς στόχους σύμφωνα με την Οδηγία 12/2004/ΕΚ. Δηλαδή:
 Ανακύκλωση τουλάχιστον το 55% με ανώτατο όριο το 80 % κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας
 Ανακύκλωση 60%, κ.β., για το γυαλί,
 Ανακύκλωση 60%, κ.β., για το χαρτί και χαρτόνι,
 Ανακύκλωση 50%, κ.β., για τα μέταλλα,
 ανακύκλωση 22,5%, κ.β., για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά.
Κατά την εκπόνηση της εργασίας αναπτύχθηκαν τρία σενάρια που βασίζονται στην επέκταση της υφιστάμενης κατάστασης διαλογής στην πηγή και ανακύκλωση.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-03-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική διαχείριση
Περιβαλλοντική προστασία
Λοιπά Θέματα:
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση
Refuse and refuse disposal
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Recycling (Waste, etc.)
Αποφάσεις, Λήψη των
Decision making
Βιομηχανικά απόβλητα
Λέξεις-κλειδιά:
Σύστημα Λήψης Αποφάσεων, διαχείριση αποβλήτων
Περιγραφή:
xi, 226 σ. : εικ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, karaiskou.pdf