Εφαρμογή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη διαχείριση αποβλήτων: Ευρωπαϊκές πρακτικές

Μεταπτυχιακή Εργασία 3461 721 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη διαχείριση αποβλήτων: Ευρωπαϊκές πρακτικές
Συγγραφέας:
Ρούσσου, Ευλαβία
Περίληψη:
Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί σήμερα πρώτης σημασίας ζήτημα για το περιβάλλον τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας σημαντικά τον τρόπο ζωής και λειτουργίας των σύγχρονων πόλεων. Στην χώρα μας το συγκεκριμένο θέμα εκτός της περιβαλλοντικής πλευράς του, τείνει να εξελιχθεί και σε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας αρχικά είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης που αφορά την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στην Ελλάδα (θεσμικό πλαίσιο, παράγοντες που επηρεάζουν την διαχείριση, προβλήματα που δημιουργούνται κ.τ.λ.) και στην συνέχεια η λεπτομερής μελέτη των πρακτικών που ακολουθούνται και οι πολιτικές που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακολούθως πραγματοποιείται πιλοτική εφαρμογή, με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), που αφορά την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων σε ένα τομέα μελέτης του Δήμου Καλλιθέας και συγκεκριμένα προτείνεται αναπροσαρμογή του προγράμματος αποκομιδής στο τομέα αναφοράς με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Συνεπώς, ο στόχος της πιλοτικής αυτής εφαρμογής είναι η βελτιστοποίηση του προγράμματος αποκομιδής, η οποία συνεπάγεται μείωση κόστους και χρόνου αποκομιδής.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-22
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Refuse and refuse disposal
Βιομηχανικά απόβλητα
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Geographic information systems
Περιγραφή:
155 σ., εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki4.pdf