Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Αττική

Μεταπτυχιακή Εργασία 3453
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση κύκλου ζωής εγκατάστασης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Αττική
Συγγραφέας:
Παγωτέλης, Ευστράτιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Τα μοντέλα Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) αποτελούν τα κύρια υποστηρικτικά εργαλεία για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Η εργασία με τίτλο «Ανάλυση Κύκλου Ζωής Εγκατάστασης Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων στην Αττική», εξετάζει την ανωτέρω μεθοδολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί με σκοπό την διαχείριση με επιστημονικές μεθόδους, των συνολικών επιπτώσεων των προϊόντων και διεργασιών στο περιβάλλον. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο IWM-2 (Integrated Waste Management-2), ένα μοντέλο το οποίο προορίζεται για χρήση σε Η/Υ και βασίζεται στην ΑΚΖ.
Η εργασία επικεντρώνεται στην περιγραφή της μεθοδολογίας και στην ανάλυση και αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης αποβλήτων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπεδίου, µια περιοχή που ταλανίζεται από την συνεχή επιδείνωση των προβληµάτων διάθεσης των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο μία σύντομη, αλλά περιεκτική παρουσίαση των αρχών, του ιστορικού, των στόχων και σκοπών της ΑΚΖ, καθώς επίσης και περιπτώσεις εφαρμογής σε άλλες περιοχές ή χώρες. Τα ευρήματα βοηθούν στο να αξιολογηθούν με ποσοτικά κριτήρια τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και αναδεικνύουν τρόπους βελτιστοποίησης της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων μπορούν να σχεδιαστούν αειφορικά, ελαχιστοποιώντας την εκπομπή ρύπων και διαχειρίζοντας σωστά τους πόρους, μέσω συνδυασμού σύγχρονων τεχνολογιών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-11-04
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική τεχνολογία
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Refuse and refuse disposal - Greece - Attica (Nome)
Βιομηχανικά απόβλητα - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Factory and trade waste - Greece - Attica (Nome)
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση, στερεά απόβλητα, εγκαταστάσεις, κύκλος ζωής
Περιγραφή:
171 σ. : εικ., πίν., διαγρ., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, pagoteli.pdf