Μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αττικής

Πτυχιακή Εργασία 3357 896 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αττικής
Συγγραφέας:
Φυσάκη, Παυλίνα
Ρίζου, Βασιλική
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει δύο μέρη: τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος και την έρευνα πεδίου. Σκοπός της θεωρητικής προσέγγισης, είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν, όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα, οι βασικές μέθοδοι, οι βασικές και εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας καθώς και η συχνότητα χρήσης τους από τους εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της διδακτικομαθησιακής πράξης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι έννοιες «διδακτική», «διδασκαλία», «μέθοδος διδασκαλίας», «μορφή διδασκαλίας». Προσδιορίζονται, επιπλέον, τα γνωρίσματα της διδασκαλίας, η σχέση διδασκαλίας – μάθησης, τα είδη των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και τα είδη και χαρακτηριστικά των βασικών μεθόδων, βασικών και εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας. Στο τέλος του πρώτου αυτού μέρους, γίνεται συνοπτική καταγραφή του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων έρευνας με περιεχόμενο ανάλογο της παρούσας μελέτης. Σκοπός του δεύτερου μέρους – έρευνα πεδίου - είναι να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις βασικές μεθόδους και βασικές και εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας. Περιγράφεται ακόμη, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή και την επεξεργασία των πληροφοριών και φυσικά, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας. Γίνεται δηλαδή, ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων με παράθεση των σχετικών γραφημάτων καθώς και εξέταση των συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών (έλεγχοι ανεξαρτησίας χ2). Τέλος, η παρούσα μελέτη κλείνει με τη διατύπωση συμπερασματικών παρατηρήσεων και προτάσεων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση, Μέση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Education, Secondary - Greece - Attica (Nome)
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
Teaching - Methodology
Δημόσια σχολεία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Public schools - Greece - Attica (Nome)
Περιγραφή:
239 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki12.pdf