Προοπτική εκτίμηση γενετικών και περιβαλλοντικών δεικτών υγείας σε γηριατρικό πληθυσμό: μελέτη του πολυμορφισμού rs780094 του γονιδίου GCKR και πως επιδρά στην επιβίωση ηλικιωμένων ατόμων

Πτυχιακή Εργασία 3323 1009 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Προοπτική εκτίμηση γενετικών και περιβαλλοντικών δεικτών υγείας σε γηριατρικό πληθυσμό: μελέτη του πολυμορφισμού rs780094 του γονιδίου GCKR και πως επιδρά στην επιβίωση ηλικιωμένων ατόμων
Συγγραφέας:
Στρογγυλού, Ευαγγελία
Περίληψη:
Οι ηλικιωμένοι αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο τμήμα του Ευρωπαϊκού πληθυσμού, κυρίως λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης και της μείωσης της νεογνικής θνησιμότητας. Προσπάθειες για την πιστοποίηση δεικτών θνησιμότητας ή μακροβιότητας περιλαμβάνουν την εκτίμηση δημογραφικών στοιχείων, παραγόντων του τρόπου ζωής, διατροφικών συνήθειών, βιοχημικών δεικτών, παραγόντων φλεγμονής και γενετικού υπόβαθρου.
Ο πολυμορφισμός rs780094 (γονότυπος CC) του γονιδίου της GCKR έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη συσχέτιση με την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, για τα οποία ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Δεδομένου ότι τα ηλικιωμένα άτομα είναι αυτά που εμφανίζουν συχνότερα αυτές τις διαταραχές πολλές έρευνες που γίνονται επικεντρώνονται στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξεταστεί η συσχέτιση που μπορεί να έχει ο πολυμορφισμός rs780094 του γονιδίου της GCKR με τη θνησιμότητα των ηλικιωμένων ατόμων της μελέτης GHRAS σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τον επανέλεγχο των πέντε χρόνων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης η συχνότητα εμφάνισης του αλληλομόρφου C στα άτομα του δείγματος ήταν 54,3 % και του γονοτύπου CC 28,1%. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του πολυμορφισμού με τη θνησιμότητα των ατόμων (p=0,114) ούτε όταν λάβαμε υπόψη ως συγχυτικό παράγοντα το Σακχαρώδη Διαβήτη (p=0,116). Επίσης το φύλο δεν φάνηκε να επηρεάζει τα αποτελέσματά μας (p= 0,278).
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δεν επιβεβαιώνουν τη συσχέτιση του πολυμορφισμού rs780094 με τη θνησιμότητα των ατόμων. Η πιθανή συσχέτιση του πολυμορφισμού θα πρέπει να επαληθευτεί και από άλλες έρευνες και να διευκρινιστεί ο μηχανισμός συμμετοχής του στη θνησιμότητα των ατόμων.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2010-11-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Προσδόκιμο ζωής
Life expectancy
Ηλικιωμένοι - Υγιειονολογικές απόψεις
Older people - Health aspects
Θνησιμότητα
Mortality
Περιγραφή:
50 σ., εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0