Επαγγελματικές πηγές στρες και επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής

Μεταπτυχιακή Εργασία 3278 1039 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Επαγγελματικές πηγές στρες και επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής
Συγγραφέας:
Χαραλάμπους, Ελίνα
Επιβλέπων καθηγητής:
Σαΐτη, Άννα
Περίληψη:
Η μελέτη επιχείρησε να υπολογίσει τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) και επαγγελματικού στρες των εκπαιδευτικών (teachers’ stress) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ν. Αττικής και επιπλέον να προσδιορίσει τις επαγγελματικές πηγές στρες, όπως τις αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. Το δείγμα αποτελείτο από εκπαιδευτικούς (Ν=305) δημοσίων και (Ν=115) ιδιωτικών σχολείων. Τα δεδομένα, συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας το Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης για εκπαιδευτικούς και τη Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης – MBI – ES (Maslach, Jackson & Schwab, 1996) και οι αναλύσεις έγιναν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 19.0. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μεσαία επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (με βάση τις νόρμες κατηγοριοποίησης των Maslach et al., 1996) και μεσαία επίπεδα στρες, με τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου τομέα να βιώνουν στατιστικά υψηλότερα επίπεδα στρες από τους ιδιωτικούς. Οι τρεις πρώτες επαγγελματικές πηγές στρες για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας ήταν: ο ανεπαρκής μισθός, η μη συμμετοχή στις αποφάσεις και η έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους μαθητές/ριες. Η διαβάθμιση σε σοβαρότητα των επαγγελματικών πηγών στρες διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ιδιωτικών και δημοσίων εκπαιδευτικών. Τέλος, οι επαγγελματικές πηγές στρες μπορούσαν να προβλέψουν την επαγγελματική εξουθένωση, με χαμηλό όμως ποσοστό πρόβλεψης. Τα ευρήματα μπορούν να αποτελέσουν: α) τεκμήρια, για πρόληψη ή και αντιμετώπιση του επαγγελματικού στρες και εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, για τη διοίκηση της εκπαίδευσης, και β) οδηγό εκπόνησης προγραμμάτων σπουδών, από εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία αναφέρονται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-04-03
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Ψυχολογία
Κοινωνικές επιστήμες (Γενικά)
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Στρες (Ψυχολογία)
Stress (Psychology)
Εργασιακό στρες
Job stress
Καθηγητές - Ψυχολογία
Teachers - Psychology
Εκπαιδευτικοί - Εργασιακό στρες
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικοί, στρες, εξουθένωση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Περιγραφή:
123 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, xaralampous_elina.pdf