Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας στα πλαίσια της σύγχρονης διδακτικομαθησιακής πράξης

Πτυχιακή Εργασία 3265
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας στα πλαίσια της σύγχρονης διδακτικομαθησιακής πράξης
Συγγραφέας:
Σιμωτά, Καλομοίρα
Περίληψη:
Το εκπαιδευτικό σύστημα αναμφισβήτητα αποτελεί βασικό θεσμό που συμβάλλει στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή και την αρμονική ένταξή του στην κοινωνία. Καθίσταται, ωστόσο επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι μαθησιακές λειτουργίες του σχολείου για την δημιουργία ενός ισχυρού σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος.
Διότι, ως γνωστόν η καλπάζουσα και αλματώδη ανάπτυξη της γνώσης σε όλες τις εκφάνσεις της, προτρέπει τον σημερινό άνθρωπο να εγκαταλείψει τις μέχρι τώρα κατεστημένες γνωστικές κατακτήσεις του και να ενεργήσει αυτόνομα, δημιουργικά και ευέλικτα, αξιοποιώντας όλες οι πτυχές της προσωπικότητας του, μέσα από μια βιωματική-επικοινωνιακή προσέγγιση της μορφωτικής διαδικασίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στις εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παράθεση και η λεπτομερή ανάλυση των εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας καθώς και η συχνότητα χρήσης τους από τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της εργασίας αυτής και συγκεκριμένα από την εμπειρική έρευνα διαπιστώνεται η γνώση ή η άγνοια των εκπαιδευτικών για τα θετικά αποτελέσματα που προσφέρουν στο μαθητή οι εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας όταν εφαρμόζονται ως βασικές μορφές διδαχής κατά την μαθησιακή πορεία.
Στο θεωρητικό μέρος της μελέτης δίδονται κάποιες γενικές πληροφορίες που αφορούν την διδακτική και την μάθηση στα πλαίσια μιας σχολικής μονάδας. Επιπλέον, αναλύεται η έννοια του Αναλυτικού Προγράμματος και η μετάβαση της διδασκαλίας από τα παραδοσιακά στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Στην μετάβαση αυτή θετικά επέδρασε η διαθεματική και η ολιστική προσέγγιση της γνώσης, διαμέσου του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης. Πρόγραμμα, το οποίο αν και εφαρμόστηκε πιλοτικά για μία μόνο σχολική περίοδο, απέδειξε ότι η συνεργασία των φορέων, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων επιφέρει σημαντικά και ανανεωτικά αποτελέσματα στο χώρο της εκπαίδευσης.
Εν συνεχεία, παρατίθονται οι έννοιες της μεθόδου και της μορφής της διδασκαλίας καθώς και η σημαντική διαφορά μεταξύ των εννοιών αυτών. Έπειτα, καταγράφονται περιγραφικά οι βασικές μορφές διδασκαλίας και αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά, τα είδη καθώς και οι θετικές και αρνητικές επιδράσεις της αφηγηματικής, της περιγραφικής, της διάλεξης μέσω συζήτησης και μέσω επίδειξης, του διαλόγου καθώς και της ερωτηματικής - διαλογικής διδασκαλίας.
Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι εναλλακτικές ή συμπληρωματικές μορφές διδασκαλίας, που αναμένεται να προσφέρουν νέα πνοή στην σύγχρονη παιδαγωγική διαδικασία. Είναι οι μορφές αυτές όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται, ως επί το πλείστον, παρέχοντας περισσότερα περιθώρια ελευθερίας, αυτονομίας και αυτενέργειας στους μαθητές. Το ενδιαφέρον της παιδαγωγικής διαδικασίας πλέον στρέφεται γύρω από την προσωπικότητα του μαθητή και η διδασκαλία παύει να είναι δασκαλοκεντρική, που τον κυρίαρχο λόγο τον έχει ο εκπαιδευτικός. Η μάθηση περνά σε μια άλλη διάσταση που ο μαθητής οργανώνεται σε ομάδες, χρησιμοποιεί ως γνωστικό υπόβαθρο τις εμπειρίες και τα βιώματά του για να κατακτήσει την νέα γνώση. Συμμετέχει σε Σχέδια Εργασίας (Projects), σε ομάδες καταιγισμού ιδεών (brainstorming sessions) και φυλάσσει τα αρχεία και τις ασκήσεις του σε Φακέλους Επιλεγμένου Υλικού (Portfolio) για να είναι πιο δυνατός και αξιόπιστος ο έλεγχος της πορείας του.
Το δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης συνίσταται από την εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 22 σχολεία της Πάτρας, ιδιωτικά και δημόσια μαζί. Σε αυτό το τμήμα της εργασίας αναλύονται στατιστικά όλες οι παράμετροι του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια ελέγχεται η ύπαρξη καθώς και ο βαθμός συσχέτισης κάποιων μεταβλητών μεταξύ τους.
Ύστερα και από την ανάλυση αυτών των μεταβλητών παραθέτονται οι σχολιασμοί, οι συμπερασματικές παρατηρήσεις καθώς και οι προτάσεις, που πιθανώς να αποτελέσουν έναυσμα για μετέπειτα εξελίξεις και αναβαθμίσεις στο ισχύον στατικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2005
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Διδασκαλία (Αρχές και πρακτική)
Λοιπά Θέματα:
Εκπαίδευση - Ελλάδα
Education - Greece
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
Teaching - Methodology
Instructional systems - Greece
Λέξεις-κλειδιά:
Διδασκαλία, εκπαίδευση, εναλλακτικές μορφές
Περιγραφή:
202 σ. : πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki57.pdf