Η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και ο ρόλος της στις μορφές διδασκαλίας στη σχολική τάξη

Μεταπτυχιακή Εργασία 3258
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και ο ρόλος της στις μορφές διδασκαλίας στη σχολική τάξη
Συγγραφέας:
Ζούκα, Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αικατερίνη
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στη συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών και τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν μέσα στη σχολική τάξη. Συγκεκριμένα, διερευνάται κατά πόσο οι εκπαιδευτικές τεχνικές και η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών διαφέρουν ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια). Στη συνέχεια, εξετάζεται ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στις μεθόδους διδασκαλίας ανάλογα με το επίπεδο εκπαιδευτικής βαθμίδας. Επιπροσθέτως, διερευνάται κατά πόσο η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης των μορφών διδασκαλίας και της επιτυχίας των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία διαφόρων ομάδων μαθητών. Τέλος, ένας από τους στόχους της έρευνας ήταν να μελετηθεί η δομική εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου «Αξιολόγησης του Διδακτικού Ύφους των Εκπαιδευτικών» (Teaching Style Analysis, Creative Learning, www.clc.co.nz). Στην έρευνα συμμετείχαν 188 εκπαιδευτικοί (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) από δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Τους διανεμήθηκαν δύο εργαλεία. Tο ένα είναι το Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Συναισθηματικής Νοημοσύνης για ενηλίκους, στη σύντομη μορφή του, Trait Emotional Intelligence Questionnaire, TEIQue-SF (Petrides & Furnham, 2001) και το άλλο είναι το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Διδακτικού Ύφους των Εκπαιδευτικών, Teaching Style Analysis, TSA (Creative Learning, www.clc.co.nz ).
Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη δομική εγκυρότητα και αξιοπιστία του ερωτηματολογίου «Αξιολόγησης του Διδακτικού Ύφους των Εκπαιδευτικών» (Teaching Style Analysis, Creative Learning, www.clc.co.nz). Επιπλέον, ανέδειξαν τα βασικά χαρακτηριστικά που συνιστούν το διδακτικό ύφος του εκπαιδευτικού και αναδείχθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης, παρουσιάζουν ένα δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης υψηλότερο του μέσου όρου του δείγματος. Τέλος, φάνηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι συνυφασμένη με ορισμένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού που τον καθιστούν αποτελεσματικό και ασκούν επίδραση στους μαθητές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-08-07
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Συναισθηματική νοημοσύνη
Emotional intelligence
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
Teaching - Methodology
Εκπαιδευτικοί - Εργασιακό στρες
Λέξεις-κλειδιά:
Συναισθηματική νοημοσύνη, εκπαιδευτικοί, διδασκαλία, μέθοδος
Περιγραφή:
106 σ. : πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, zouka_eleni.pdf