Σχέση διατροφικών παραγόντων με τη σωματική σύσταση σε παιδιά

Μεταπτυχιακή Εργασία 3040
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέση διατροφικών παραγόντων με τη σωματική σύσταση σε παιδιά
Συγγραφέας:
Πέτσιος, Δημήτριος
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης των διατροφικών παραγόντων και της σωματικής σύστασης σε παιδιά και εφήβους. Δευτερευόντως, η ανίχνευση διαφορών στα διατροφικά χαρακτηριστικά μεταξύ παχύσαρκων και λιπόσαρκων παιδιών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 55 παιδιά [28 αγόρια (Α) και 27 κορίτσια (Κ)] ηλικίας 9-14 ετών, τα οποία χωρίστηκαν σε υπέρβαρα-παχύσαρκα [n = 34] και λιπόσαρκα-ελλιποβαρή [n = 21]. Στα παιδιά αυτά εκτιμήθηκαν: Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), το σωματικό λίπος (%BF) με τη μέθοδο DXA, το σπλαχνικό λίπος με ανθρωπομετρία (VAT), το άθροισμα επτά δερματοπτυχών (Σ7SK), η περιφέρεια της μέσης (WCIR), ο λόγος περιφέρειας μέσης προς περιφέρειας ισχίων (W/H R) και ο λόγος των κεντρικών προς τις περιφερικές δερματοπτυχές (TER). Η αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών έγινε με τη μέθοδο της καταγραφής όλων των διατροφικών επεισοδίων για τρεις συνεχόμενες ημέρες σε ειδικό ημερολόγιο διατροφής. Όσον αφορά στη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης (ANOVA, ομάδα επί φύλο). Οι απλές συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων ελέγχθηκαν με το συντελεστή Pearson.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση ενεργειακή πρόσληψη δε διέφερε μεταξύ παχύσαρκων-υπέρβαρων και λιπόσαρκων-ελλιποβαρών παιδιών, όμως στην πρόσληψη υδατανθράκων παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες τιμές (p<0.05) στα λιπόσαρκα-ελλιποβαρή (44.7±5.8 %) σε σχέση με τα παχύσαρκα-υπέρβαρα παιδιά (39.0±5.9 %). Τα παχύσαρκα-υπέρβαρα παιδιά κατανάλωναν περισσότερα λιπαρά (p<0.05) από τα λιπόσαρκα-ελλιποβαρή (43.3±5.1 και 40.4±5.2 % αντίστοιχα). Τέλος, τα λιπόσαρκα-ελλιποβαρή παιδιά (p<0.05) είχαν περισσότερα διατροφικά επεισόδια (6.0±0.7 και 6.1±1.4 για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα) από τα υπέρβαρα-παχύσαρκα (5.5±0.7 και 5.2±0.7 για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα).
Η ενεργειακή πρόσληψη σχετίστηκε θετικά (p<0.05) με το ΔΜΣ, τη λιπώδη μάζα και την περιφέρεια μέσης (r = 0.41-0.50) τόσο στα παχύσαρκα-υπέρβαρα παιδιά όσο και στο σύνολο του δείγματος. Επιπλέον, το προσλαμβανόμενο λίπος σχετίστηκε θετικά (p<0.05) στα παχύσαρκα-υπέρβαρα παιδιά με τα ακόλουθα: ΔΜΣ, Σ7SK, %BF, FM και VAT, WCIRC και TER (r = 0.39-0.58). Οι υδατάνθρακες συσχετίστηκαν αρνητικά (p<0.05) με το Σ7SK, %BF, FM, W/H R, VAT και το TER (r = -0.31 έως -0.47) και οι πρωτεΐνες, ως ποσοστό, σχετίστηκαν θετικά με το TER (r = 0.28, p<0.05). Τέλος, παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση (p<0.05) μεταξύ του αριθμού των διατροφικών επεισοδίων, του %BF και του W/H R (r = -0.33 και -0.31, αντίστοιχα). Συμπερασματικά, η θερμιδική και πρωτεϊνική πρόσληψη, καθώς και η πρόσληψη λίπους σχετίστηκαν με δυσμενέστερη σύσταση σώματος, ενώ η υψηλή συχνότητα διατροφικών επεισοδίων σχετίστηκε με ευνοϊκότερη σωματική σύσταση στο συγκεκριμένο δείγμα παιδιών.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-27
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Παιδιά - Διατροφή
Children - Nutrition
Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Food habits - Children
Σύσταση σώματος
Body composition
Σωματικό βάρος
Body weight
Περιγραφή:
vii, 128 σ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki12.pdf