Περιβαλλοντικές απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια στα Βαλκάνια

Μεταπτυχιακή Εργασία 3034
Πρωτότυπος Τίτλος:
Περιβαλλοντικές απειλές για την ανθρώπινη ασφάλεια στα Βαλκάνια
Συγγραφέας:
Σταυριανουδάκη, Ελένη
Επιβλέπων καθηγητής:
Λαζαρίδη, Αικατερίνη-Κωνσταντία
Περίληψη:
Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας παράγοντας που παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στο μετασχηματισμό της έννοιας της ασφάλειας. Η αναδιατύπωση της ασφάλειας, που τώρα πλέον είναι περισσότερο ατομική /ανθρώπινη παρά εθνική επιβάλλει νέες κατευθύνσεις για δράση. Η διεύρυνση της έννοιας της ασφάλειας, για να ενσωματωθούν οι μη στρατιωτικές μορφές απειλής, μετατοπίζει το κέντρο της ανάλυσης για τους παράγοντες απειλής και τις πηγές ασφάλειας από το κράτος και τους παραδοσιακούς θεσμούς ασφάλειας σε διεθνείς και εσωτερικούς παράγοντες, άλλους από το κράτος. Η εθνική ασφάλεια περιλαμβάνει και τις περιοχές του εμπορίου, της οικολογίας και της υγείας, καθώς οι απειλές είναι όλο και περισσότερο οικονομικές, περιβαλλοντικές και σχετιζόμενες με τις ασθένειες. Τα ζητήματα περιβαλλοντικής ασφάλειας στα Βαλκάνια περιλαμβάνουν την απώλεια της βιοποικιλότητας ως διακινδύνευση βασικών εξελικτικων διαδικασιών και λειτουργιών υποστηρικτικών της ζωής, τη ποιότητα και τη ποσότητα των υδάτινων πόρων, την λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρισμού από πυρηνική ενέργεια και τη πιθανότητα ενός πυρηνικού ατυχήματος. Ο πόλεμος άσκησε σημαντική επίδραση στην ανθρώπινη ασφάλεια στα Βαλκάνια προκαλώντας περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές κρίσεις. Η διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και των φυσικών πόρων στη βάση του καινοτομικού σχεδιασμού και της εφαρμογής κανόνων που συντελούν στην ελαχιστοποίηση των οικολογικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να συμβάλει στην ειρήνη μέσω της συνεργασίας όπου υπάρχουν εντάσεις.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-11-14
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Περιβαλλοντική προστασία
Περιβαλλοντική μόλυνση
Περιβαλλοντική διαχείριση
Λοιπά Θέματα:
Παγκοσμιοποίηση
Globalization
Ασφάλεια - Βαλκανική Χερσόνησος
Security - Balkan Peninsula
Περιβάλλον - Διαχείριση - Βαλκανική Χερσόνησος
Environmental management - Balkan Peninsula
Οικολογία
Ecology
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβάλλον, διαχείριση, κίνδυνος, ασφάλεια, Βαλκάνια
Περιγραφή:
253 σ. : εικ., πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Metaptychiaki22.pdf