Η περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του κοινωνικο – οικονομικού πλαισίου σε περιοχές της Πελοποννήσου: Δήμος Κορώνης, Δήμος Μεθώνης, Δήμος Πύλου

Μεταπτυχιακή Εργασία 2960
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του κοινωνικο – οικονομικού πλαισίου σε περιοχές της Πελοποννήσου: Δήμος Κορώνης, Δήμος Μεθώνης, Δήμος Πύλου
Συγγραφέας:
Βινιεράτου, Μαρία
Επιβλέπων καθηγητής:
Θεοδωροπούλου, Ελένη
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη αφορά στην αναζήτηση της συντελούμενης περιφερειακής ανάπτυξης από την πλευρά του κοινωνικο – οικονομικού πλαισίου, στο χωρικό πλαίσιο τριών Δήμων της νότιας Πελοποννήσου, την Κορώνη, τη Μεθώνη και την Πύλο. Με δεδομένη τη γειτνίαση των εν λόγω περιοχών, την κοινή τους ιστορία και παράδοση, καθώς και τα εν πολλοίς κοινά τους κοινωνικο – οικονομικά χαρακτηριστικά και προβλήματα, ως στόχος της εργασίας αυτής τέθηκε η εξέταση της ανταπόκρισής τους και του τρόπου προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της αναδιάρθρωσης της οικονομίας και της παγκοσμιοποίησης των αγορών, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, ο στόχος αυτός συμπεριέλαβε τη διερεύνηση του κατά πόσον η μετάβαση των περιοχών αυτών στη «νέα εποχή» συντελείται με τρόπο που να διασφαλίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, και τελικά τη βιωσιμότητα.
Η εμπειρική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Απριλίου – Μαϊου 2007 περιελάμβανε: α) επιτόπια έρευνα με επισκέψεις σε τοπικούς φορείς και συγκέντρωση στοχείων, και β) δειγματοληπτική έρευνα σε δείγμα που αντιστοιχεί στο 9‰ του πληθυσμού καθενός από τους τρεις Δήμους, δηλαδή σε 120 συνολικά κατοίκους. Η εργασία διαπιστώνει την ύπαρξη στις εξετασθείσες περιοχές, σημαντικότατων προϋποθέσεων ολοκληρωμένης, βιώσιμης, ενδογενούς τοπικής ανάπτυξης, βασισμένης στον αναδιαρθρωμένο πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό ήπιας μορφής, που να προστατεύει και να αξιοποιεί το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η διαπίστωση αυτή ολοκληρώνεται με την αναγνώριση των βημάτων που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση αυτή, στους τρεις Δήμους Κορώνης, Μεθώνης και Πύλου, αλλά και των πολλών βημάτων που ελλείπουν και πρέπει να αναληφθούν για να σταματήσει η μείωση του πληθυσμού, να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης και να βελτιωθούν οι υποδομές.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2007-10-29
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμοι
Πολιτικοί θεσμοί και δημόσια διοίκηση
Λοιπά Θέματα:
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Κορώνη
Regional planning - Greece - Messenia (Nome) - Koroni
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Μεθώνη
Regional planning - Greece - Messenia (Nome) - Methoni
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Μεσσηνία (Νομός) - Πύλος
Regional planning - Greece - Messenia (Nome) - Pilos
Αστικοποίηση - Ελλάδα - Πελοπόνησσος - Μεσσηνία (Νομός)
Urbanization - Greece - Peloponissos - Messenia (Nome)
Λέξεις-κλειδιά:
Περιφερειακή ανάπτυξη, δήμοι, Πελοπόνησσος
Περιγραφή:
264 σ., πίν., διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Ptychiaki3.pdf