Η ανάδειξη της Ανατολικής Ασίας σε σημαντικό προορισμό Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: η περίπτωση των ελληνικών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κίνα

Μεταπτυχιακή Εργασία 2886 573 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανάδειξη της Ανατολικής Ασίας σε σημαντικό προορισμό Άμεσων Ξένων Επενδύσεων: η περίπτωση των ελληνικών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Κίνα
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος, Πολύκαρπος
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη εργασία έχει σκοπό να εξετάσει την Ανατολική Ασία ως προορισμό Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ). Ειδικότερη έμφαση δίνεται στην Κίνα, το πιο σημαντικό επενδυτικό κέντρο της περιοχής, όπως επίσης και στις επενδυτικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν την χώρα αυτή με την Ελλάδα.
Αρχικά εξετάζονται οι γενικότερες τάσεις και η χωρική κατανομή των ΑΞΕ γενικότερα στην Ανατολική Ασία. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται και αναλύονται οι κρατικές πολιτικές ενίσχυσης της βιομηχανίας και των εισερχόμενων ΑΞΕ, η χωρική κατανομή των εισερχόμενων ΑΞΕ τόσο ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες όσο και στο εσωτερικό της κάθε χώρας ξεχωριστά, οι σημαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες των εισερχόμενων ΑΞΕ, η τομεακή διάρθρωση και οι κυριότερες χώρες προέλευσης τους.
Αντίστοιχη ανάλυση πραγματοποιείται ειδικότερα για την Κίνα η οποία σήμερα αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό ΑΞΕ στην περιοχή. Ειδική αναφορά γίνεται στην άνιση γεωγραφία που διαμόρφωσαν οι εισερχόμενες ΑΞΕ, ενισχύοντας τις υφιστάμενες περιφερειακές ανισότητες στην χώρα, αναλύοντας την πιο σύγχρονη εικόνα και τις πιο σύγχρονες τάσεις της.
Στο τέλος γίνεται μια προσπάθεια περιγραφής των σημαντικότερων ελληνικών επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκατασταθεί στην Κίνα. Αρχικά εξετάζεται το χρονικό πλαίσιο της εισόδου των ελληνικών ΑΞΕ στην Κίνα. Έπειτα παρουσιάζονται τα κυριότερα επενδυτικά σχέδια κατά κλάδο δραστηριοποίησης. Στην συνέχεια αποτυπώνεται το κινεζικό επενδυτικό περιβάλλον και κάποια εμπόδια εισόδου των ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα επισημαίνονται και οι δυνατότητες και προοπτικές συγκεκριμένων ελληνικών προϊόντων και κλάδων για δραστηριοποίηση στην κινεζική αγορά. Τέλος σχολιάζεται η γεωγραφία των ελληνικών ΑΞΕ στην Κίνα και αναλύονται οι σημαντικότεροι λόγοι που έχουν οδηγήσει τις ελληνικές ΑΞΕ στην υπάρχουσα χωρική κατανομή.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2008-01-10
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Λοιπά Θέματα:
Επενδύσεις, Ξένες - Κίνα
Investments, Foreign - China
Περιγραφή:
141 σ., πίν., χάρτες
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

, Main Text.pdf