Διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου για την εκτίμηση της προτίμησης για την γλυκιά γεύση στον ελληνικό πληθυσμό. Συσχέτιση με το σωματικό βάρος και την σύσταση σώματος

Πτυχιακή Εργασία 25285 92 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου για την εκτίμηση της προτίμησης για την γλυκιά γεύση στον ελληνικό πληθυσμό. Συσχέτιση με το σωματικό βάρος και την σύσταση σώματος
Συγγραφέας:
Γαλούνη, Φαίδρα, Δημήτριος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αναστασίου, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου, το οποίο θα εκτιμά την προτίμηση για την γλυκιά γεύση στον ελληνικό πληθυσμό. Πέρα από την εκτίμηση της προτίμησης της γλυκιάς γεύσης θα γίνει και συσχέτιση του σωματικού βάρους και της σύστασης σώματος των εθελοντών σε σύγκριση με την προτίμηση τους.

Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 34 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 20-50 ετών, 17 άνδρες και 17 γυναίκες. Η ανίχνευση της προτίμησης στην γλυκιά γεύση αξιολογήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου το οποίο ανιχνεύει την προτίμηση προς την γλυκιά γεύση (STQ). Πραγματοποιήθηκε μέτρηση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών των εθελοντών και εκτιμήθηκε η σύσταση σώματος των εθελοντών με την μέθοδο DEXA. Στην συνέχεια, έγινε αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών μέσω ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Η συσχέτιση των αποτελεσμάτων έγινε με την εφαρμογή του συντελεστή συσχετισμού Spearman. Επιπρόσθετα, εξετάσαμε κατά πόσο το συνολικό σκορ του ερωτηματολογίου εκτίμησης της τάσης προς την γλυκιά γεύση διαφέρει στα τεταρτημόρια της κατανομής μεταβλητών που σχετίζονται με το σωματικό βάρος και την σύσταση σώματος. Οι συγκρίσεις στην περίπτωση αυτή έγιναν με ανάλυση διακύμανσης με τον έλεγχο ANOVA.

Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντική συσχέτιση φαίνεται να υπάρχει μεταξύ του σκορ που αφορά την λαχτάρα για κατανάλωση γλυκών και του ποσοστού σωματικού λίπους στα σύνολο των εθελοντών (p=0,013) και με την ισχνή μάζα σώματος του συνόλου των εθελοντών (p=0,047), όχι όμως με τον Δείκτη Μάζας Σώματος. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του συνολικού σκορ του ερωτηματολογίου με τις παραπάνω μεταβλητές (p>0,05). Στατιστικά σημαντική συσχέτιση βρέθηκε στις γυναίκες μεταξύ της κατανάλωσης απλών σακχάρων με το σκορ που σχετίζεται με την ικανότητα ελέγχου της κατανάλωσης γλυκών (p=0,031) και με το σκορ που αφορά την στάση τους απέναντι στην κατανάλωση γλυκών (p=0,048). κατανάλωση γλυκών (p=0,042), καθώς επίσης στους άντρες σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το σκορ που αφορά το αλκοόλ και την κατανάλωση γλυκών (p=0,038).

Συμπεράσματα: Τα σκορ του ερωτηματολόγιο τάσης προς την γλυκιά γεύση που χρησιμοποιήθηκε στην μελέτη αυτή φάνηκε να παρουσιάζουν μέτριες συσχετίσεις με παραμέτρους εκτίμησης της παχυσαρκίας και της σύστασης σώματος.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-15
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Διατροφή (Γενικά). DRI’s
Λοιπά Θέματα:
Σωματικό βάρος
Λέξεις-κλειδιά:
βάρος, σύσταση σώματος, γλυκιά, γεύση
Περιγραφή:
65 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

FaidraGalouni.pdf

1 MB