Η φαντασία των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 25163 34 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η φαντασία των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού
Συγγραφέας:
Ράντου, Χριστίνα, Ιωάννης
Επιβλέπων καθηγητής:
Αντωνοπούλου, Αικατερίνη
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη φανταστική ικανότητα δέκα παιδιών με αυτισμό συγκριτικά με δέκα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 6-10 ετών, μέσω δραστηριοτήτων που απαιτούν το παιδικό τους ιχνογράφημα. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται να ερευνηθεί αν τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν έλλειμμα φανταστικής δεξιότητας στις δραστηριότητες που αφορούν την αναγνώριση, τη χρωματική συμπλήρωση, τη σχεδιαστική ολοκλήρωση και την εξ ολοκλήρου σχεδίαση πραγματικών και μη πραγματικών εικόνων. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί ο βαθμός γραμματικής και λεξιλογικής αντίληψης όλων των παιδιών του δείγματος, προκειμένου να εντοπιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία της συνολικής γλωσσικής τους ικανότητας.
Η έρευνα δείχνει πως τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδοση στις εν λόγω δραστηριότητες σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, φαίνεται να μπορούν να διακρίνουν πραγματικές από φανταστικές εικόνες βάσει της χρωματικής τους διαφοράς, ενώ αδυνατούν να αντιληφθούν διαφορές στις εικόνες που περιλαμβάνουν μοτίβα. Η επίδοσή τους στη χρωματική συμπλήρωση και την σχεδιαστική ολοκλήρωση πραγματικών και φανταστικών εικόνων ενισχύεται μέσω της καθοδήγησης, ωστόσο παρατηρείται η σημαντική δυσκολία τους αναφορικά με τις φανταστικές εικόνες, γεγονός που ενδεχομένως να σχετίζεται με την αδυναμία που παρουσιάζει η εκτελεστική τους λειτουργία. Τέλος, τα παιδιά αυτιστικού φάσματος φαίνεται να μην είναι σε θέση να σχεδιάσουν εξ ολοκλήρου φανταστικές εικόνες από το μηδέν, αφού κάτι τέτοιο απαιτεί ευελιξία, μνήμη, σχεδιασμό και συνδυαστικές ικανότητες.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-08-08
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ψυχολογία
Λοιπά Θέματα:
Αυτιστικά παιδιά
Αυτισμός στα παιδιά
Λέξεις-κλειδιά:
ζωγραφιά, φανταστικές εικόνες, φαντασία, αυτισμός, πραγματικές εικόνες
Περιγραφή:
76 σ.,εικ.,πίν.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ChristinaRantou.pdf

1 MB