Η τιμολόγηση του νερού οικιακής χρήσης ως μέτρο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60ΕΚ. Μελέτη περίπτωσης περιφέρεια Αττικής

Πτυχιακή Εργασία 25069 21 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η τιμολόγηση του νερού οικιακής χρήσης ως μέτρο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας πλαίσιο 2000/60ΕΚ. Μελέτη περίπτωσης περιφέρεια Αττικής
Συγγραφέας:
Καρατσικάκη, Νικολέττα, Νικόλαος
Επιβλέπων καθηγητής:
Αμπελιώτης, Κωνσταντίνος
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετήσει αν με την χρήση κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής στο νερό μπορεί να επιτευχθούν, οι περιβαλλοντικοί στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας πλαίσιο για τα Ύδατα.
Στην εργασία αρχικά μελετήθηκε η σημασία του νερού για τον άνθρωπο και ως Στόχος της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στην συνέχεια έγινε ανάλυση των άρθρων της Οδηγίας Πλαίσιο ως προς τους περιβαλλοντικούς στόχους και ως προς την τιμολογιακή πολιτική που προτείνει ως μέτρο ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων. Μετά γίνεται αναφορά στον Ν.3199/2003 και στο Προεδρικό Διάταγμα 51/2007 μέσω των οποίων μεταφέρθηκε η Οδηγία Πλαίσιο στην Εθνικής μας Νομοθεσία. Κατόπιν γίνεται ιστορική αναδρομή στην περιοχή της περιφέρειας Αττικής ως προς την διαχείριση του νερού και μετά αναλύεται το τιμολόγιο οικιακής ύδρευσης που ισχύει σήμερα για τους κατοίκους της.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την χρήση του νερού. Η έρευνα διενεργήθηκε με την χρήση ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών κατά το χρονικό διάστημα 26.03.2021 έως 05.05.2021.
Από την μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το 68,2% των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύουν ότι η Αθήνα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα λειψυδρίας στο μέλλον και σε ποσοστό 41,6% συμφωνούν ότι μία αύξηση στην τιμή του νερού θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης του .Εν τούτοις το 31,2% δήλωσε ότι δεν θυμάται τον τελευταίο λογαριασμό που πλήρωσε .
Στην συνέχεια της εργασίας μελετήθηκαν σύμφωνα με την θεωρία της οικονομετρίας, οι απαντήσεις στην έρευνα ως προς τα ποσά κατανάλωσης νερού. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραμμα Stata και το μοντέλο log-level regression (Λογαριθμικό-Γραμμικό Υπόδειγμα παλινδρόμησης).
Τα συμπέρασμα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι ότι η τιμή, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την κατανάλωση του νερού προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-30
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Νερό - Διαχείριση
Υδάτινοι πόροι - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Βιώσιμη ανάπτυξη, Τιμολόγηση, Υδατικοί πόροι
Περιγραφή:
100 σ.,εικ.,πίν.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

NIKOLETTAKARATSIKAKI.pdf

3 MB