Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Διοίκησης Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Μεταπτυχιακή Εργασία 25042 112 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Διοίκησης Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Συγγραφέας:
Ζαραφίδου, Ζωγράφα, Γεώργιος
Επιβλέπων καθηγητής:
Σταμάτη, Μαυρέτα
Περίληψη:
Η Διπλωματική Εργασία αφορά στην ανάπτυξη Μοντέλου Διοίκησης Έργων με στόχο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων.
Αρχικά, θα καθοριστούν τα βασικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού, δηλαδή οι ορισμοί, τα χαρακτηριστικά του, οι οδηγοί, οι βασικές επιπτώσεις, η ψηφιακή ωριμότητα κ.λπ.
Στη συνέχεια, θα αναφερθούν μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση έργων υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων με στόχο την επίτευξη Επιχειρήσεων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί σύγκριση των μεθοδολογιών διαχείρισης έργων και θα δούμε ποια είναι κατάλληλη και αποτελεσματική για τη διαχείριση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.
Στη συνέχεια, θα αξιολογηθούν οι κύριοι παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας ανά φάση ενός έργου ψηφιακού μετασχηματισμού. θα καταγραφούν όλα εμπόδια και ο τρόπος με τον οποίο η πανδημία επηρέασε τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Επιπλέον, θα παρουσιαστούν επιτυχημένες και ανεπιτυχείς μελέτες περιπτώσεων που θα δομηθούν με συγκεκριμένο τρόπο για να έχουν αρχή, μέση και τέλος.
Τέλος, θα εξαχθούν συμπεράσματα και θα προταθεί το τελικό μοντέλο που βασίζεται σε δεδομένα από μελέτες περιπτώσεων. Το τελικό μας μοντέλο θα παρουσιάσει την μελέτη περίπτωσης που θα αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας ασφαλιστικής εταιρείας και την πρόταση ενός σχεδίου διαχείρισης ψηφιακών έργων για την επίτευξή του.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-07-26
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Αγγλικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Επιστήμη των υπολογιστών
Λοιπά Θέματα:
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Τεχνολογία και οικονομία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Ψηφιακή Ωριμότητα, Ψηφιακές Επιχειρήσεις, Διοίκηση έργων, Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Περιγραφή:
100 σ.,εικ.,πίν.,διαγρ.,σχ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0

ZOGRAFAZARAFIDOU_.pdf

5 MB