Ηγεσία Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Διερεύνηση της συμβολής τους σε Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης

Διδακτορική Διατριβή 24229 87 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ηγεσία Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Διερεύνηση της συμβολής τους σε Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης
Συγγραφέας:
Παναγιωτακοπούλου, Κωνσταντίνα, Χρήστος
Επιβλέπων καθηγητής:
Μητούλα, Ρόιδω
Περίληψη:
Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που έλαβε χώρα στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας με μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις σε χώρες με λιγότερο ισχυρή οικονομία, όπως η Ελλάδα, κατέδειξε την ανάγκη τόσο για πιο συστηματική διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις όσο και για αναπτυξιακές επενδύσεις σε καινοτομικές δράσεις. Ο προσανατολισμός και οι επενδύσεις στην έρευνα έχουν συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη και σε προγενέστερες περιόδους και ειδικά μετά από σοβαρές κρίσεις με συνέπειες στην οικονομία. Πιο χαρακτηριστική περίοδος ήταν αυτή μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όπου για τρείς περίπου δεκαετίες είχαν αυξηθεί σημαντικά οι επενδύσεις στην Έρευνα και την Ανάπτυξη (Ε&Α). Ωστόσο όπως έχει αναφερθεί σε προγενέστερες έρευνες, η Ε&Α δεν συνδέεται απαραίτητα με την κερδοφορία των επιχειρήσεων, τουλάχιστον γραμμικά. Η συνέργεια της Ε&Α και άλλων στρατηγικών επιχειρηματικών λειτουργιών θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιτυχία των επιχειρήσεων.Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει τόσο τη συμβολή της έρευνας στις αποδόσεις των επιχειρήσεων, ειδικότερα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως, κυρίως, να αναδείξει τη συμβολή της Εταιρικής Διακυβέρνησης –η οποία συνδέεται με την ηγεσία της επιχείρησης –στη σχέση Ε&Α και αποδοτικότητας. Η παρούσα εργασία προάγει την σχετική επιστημονική διερεύνηση και συμβάλλει στη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό με νέα γνώση ουσιαστικών πτυχών της βιβλιογραφίας αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη συμβολή των επενδύσεων σε έρευνα και των προσδιοριστικών παραγόντων της Εταιρικής Διακυβέρνησης στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. Εκτός από τη μελέτη της συνολικής περιόδου εξετάζονται και επιμέρους έτη –διακριτά– κατά τα οποία συνέβησαν γεγονότα που είχαν σημαντική επίδραση στην Ελληνική οικονομία, κυρίως μετά την έναρξη της κρίσης.Η έρευνα εστιάζει κυρίως σε έναν κλάδο προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ομοιογένεια και να ελεγχθεί η υψηλή μεταβλητότητα κατά την υπό μελέτη περίοδο δεδομένης της έντονης διακύμανσης των υπό εξέταση μεταβλητών. Η επιλογή του κλάδου των Τροφίμων και Ποτών έγινε τόσο γιατί ο συγκεκριμένος κλάδος εμφάνισε λιγότερη ευαισθησία στην οικονομική κρίση που επέδρασε αρνητικά στην Ελληνική οικονομία για περίπου μια δεκαετία, όσο και γιατί αποτελεί έναν από τους κλάδους με πολύ έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.Στα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνεται και συζητείται η συμβολή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη μείωση του κινδύνου των επενδύσεων στην έρευνα, ειδικά όταν το επίπεδο της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι υψηλό.
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-21
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Θεματικές Κατηγορίες:
Οικονομία
Λοιπά Θέματα:
Οικονομική κρίση
Ηγεσία
Επιχειρήσεις - Διοίκηση και οργάνωση
Επιχειρήσεις - Οικονομία - Ελλάδα
Λέξεις-κλειδιά:
Αποδοτικότητα, έρευνα και ανάπτυξη, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία
Περιγραφή:
198 σ.,πίν.,διαγρ.
Άδεια χρήσης:
19429 Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0